Роден е на 5 април 1922г. в гр.Грамада. Баща му е бил образован за времето си човек и е бил секретар на общината, а майка му се е отличавала с природна интелигентност, жадна за знания и състрадателна. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, въпреки че през пролетта на 1943г. участва в акцията срещу товаренето на жито за германската армия на пристанището в града, а през есента на същата година е осъден за антифашистката си дейност на 10 години затвор и излежава присъдата си в Сливен, от където излиза на 9 септември 1944г. Записва се за редовен студент в Политехническия институт-София, но следва само една година 1945-46. На следващата е приет и продължава образованието си в Ленинградския политехнически институт „В.М.Калинин“ в Съветския съюз, който завършва през 1951г.
През 1952г. е назначен за асистент във Висшия машинно-електротехнически институт – София, но отново заминава за Ленинградския институт, където е редовен аспирант от 1952 до 1956г.
След защитата на дисертацията си и придобиване на научното звание „Кандидат на техническите науки“ е назначен за преподавател, а по-късно за доцент и професор във ВИМЕСС-Русе. Бил е ръководител на катедра „Двигатели с вътрешно горене“ и на лабораторията към нея от създаването им до своето пенсиониране.
От 1966 до 1976г. е заместник ректор на института и има значителни заслуги за развитието и утвърждаването му сред висшите учебни заведения в страната. Той е сред активните участници в инициативния комитет за запазване на инженерните специалности на ВИМЕСС, поради което са му наложени партийни наказания и е предложен за изключване от БКП.
От 1975г. със заповед на председателя на Министерския съвет на НРБ е назначен за член на научната комисия по машинно-електротехнически науки и автоматизация на производството при ВАК, за присъждане на научни звания и степени.
Проф.Лилов е от поколението преподаватели, които се отнасят с особена грижа за високата степен на научните знания, които да се поднасят на студентите, аспирантите и докторантите и се ползват с тяхното дълбоко уважение и признание.
Занимавал се е активно и с изследователска и научно популярна дейност. Автор и съавтор е на учебници и учебни пособия и на десетки отпечатани материали в специализирани и масови издания. Участва в много национални и международни конференции и прояви. Гостувал е с научна цел в сродни институти и научни звена в Китай, СССР, Канада, Франция, Германия и Англия.
От 2005г. е удостоен със званието „Почетен професор на ТУ“А.Кънчев“-Русе.

Проф. ктн инж. Цвятко Лилов Стефанов (Вияшки)