Доц. д-р Цветелина Милчева Петрова – Готова

Доц. д-р Цветелина Милчева Петрова-Готова е родена в с. Акациево. Висше образование завършва през 2002 г. с магистърска степен по икономика във Факултета по международни икономически отношения на Университета за национално и световно стопанство – София. Същата година след спечелен конкурс е назначена за асистент към катедра „Икономика на здравеопазването“ при факултета по обществено здраве на Медицински университет – София. През 2006 г. придобива специалност по „Икономика на здравеопазването“ и е назначена за старши асистент в същата катедра. Дисертацията си на тема „Подходи за оптимизиране финансирането на първичната извънболнична медицинска помощ у нас“ защитава през 2009 г. и придобива образователната и научна степен „доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. През периода 2001-2008 г. работи и в Националния статистически институт като експерт. През 2011 г. става главен асистент, а през 2014 г. е избрана за доцент във ФОЗ на МУ-София.
Доц.д-р Цветелина Готова е член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт и член на Факултетния съвет на ФОЗ на МУ-София.
Учебните дисциплини, по които преподава са: „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Управление на здравните грижи“, „Въведение в икономическите знания“, „Модели на финансиране на здравните системи“, „Икономика на здравеопазването“ и „Финансов мениджмънт в здравеопазването“.
Автор и съавтор е на над 40 монографии, публикации, учебни помагала и сборници, от които 12 са самостоятелни, а в 19 е първи автор. Пет от публикациите й са в чуждестранни сборници и списания. /информацията е към м. февруари 2014 г./

На снимката е доц. Цветелина Милчева Петрова-Готова с членовете на ръководството на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт, в което е избрана и тя.