Доц. д-р Цветелина Венелинова Вълчова-Паунска

Родена е на 1 юни 1978г. във Видин. Родителите й са от с.Шишенци. Дъщеря е на ст.н.с.Славка Вълчова Симеонова/виж отделна статия/. Средното си образование завършва във Видинската гимназия през 1996г., а висше в СУ“Св.Климент Охридски“, специалност „Физика“ и специализации по „Оптика и спектроскопия“ и „Радиофизика и електроника“ с отличен успех през 2001г. С отличен успех защитава и дипломната си работа на тема „Диагностика на вълноводен разряд в аргон в режим на контракция“. След спечелен конкурс през 2002г. започва редовна доктурантура в катедра Радиофизика и електроника. През 2005г. защитава дисертация на тема „Високочестотни разряди във водород“ и получава образователната и научна степен „доктор“ по научната специалност „Радиофизика и физическа електроника“. Трудовия си стаж започва като физик в НИС при СУ през 2001г. През 2006г. е избрана за асистент към катедра Радиофизика и електроника на Физическия факултет. През 2007г. е назначена за старши, а през 2009г. е повишена на главен асистент. През 2016г. печели конкурс за доцент в същата катедра.
Научните й интереси са в областта на физика на плазмата и газовите разряди в направленията вълноводни разряди при ниско налягане и източници на отрицателни водородни йони за приложение в системите за допълнително нагряване на плазмата в установките за термоядрен синтез.
В преподавателската си дейност е водила упражнения и изнасяла лекции по следните дисциплини – Основи на радиоелектрониката, Основи на електрониката и Интегрална електроника, Статистическа радиофизика и теория на информацията, Компютърна обработка и визуализация на данни и др.
Доц. Цветелина Паунска има над 40 научни публикации предимно в научни наши и чужди специализирани издания.