Доц. д-р Цветелина Венелинова Вълчова-Паунска

Доц. д-р Цветелина Венелинова Вълчова-Паунска е родена на 1 юни 1978 г. във Видин. Родителите й са от с. Шишенци. Дъщеря е на ст.н.с. Славка Вълчова Симеонова /виж отделна статия/. Средното си образование Цветелина завършва във Видинската гимназия през 1996 г., а висше в СУ “Св. Климент Охридски“, специалност „Физика“ и допълнителни специализации по „Оптика и спектроскопия“ и „Радиофизика и електроника“ с отличен успех през 2001 г. С отличен успех защитава и дипломната си работа на тема „Диагностика на вълноводен разряд в аргон в режим на контракция“. След спечелен конкурс през 2002 г. започва редовна доктурантура в катедра Радиофизика и електроника. През 2005 г. защитава дисертация на тема „Високочестотни разряди във водород“ и получава образователната и научна степен „доктор“ по научната специалност „Радиофизика и физическа електроника“. Трудовия си стаж започва като физик в Научноизследователския сектор при СУ през 2001 г. През 2006 г. е избрана за асистент към катедра „Радиофизика и електроника“ на Физическия факултет. През 2007 г. е назначена за старши, а през 2009 г. е повишена на главен асистент. През 2016 г. печели конкурс за доцент в същата катедра. Специализирала е в Германия.
Научните й интереси са в областта на физика на плазмата и газовите разряди в направленията вълноводни разряди при ниско налягане и източници на отрицателни водородни йони за приложение в системите за допълнително нагряване на плазмата в установките за термоядрен синтез.
В преподавателската си дейност е водила упражнения и изнасяла лекции по следните дисциплини – Основи на радиоелектрониката, Основи на електрониката и Интегрална електроника, Статистическа радиофизика и теория на информацията, Компютърна обработка и визуализация на данни и др.
Доц. Цветелина Паунска има над 40 научни публикации предимно в научни наши и чужди специализирани издания.