Проф.д-р Христо Георгиев Спасов,дгмн

Роден е на 12 април 1920г. във Видин. През 1943г. завършва естетствена история в Софийския университет. Специализира стратиграфия на стария палеозой в Карловия университет – Прага/1953/ и в Геологопалеонтологическия институт – Берлин/1957/. През 1959г. след защита става кандидат на геологическите науки. Старши научен сътрудник/1959-66/, завеждащ Секцията по биостратиграфия/1962/и професор/1966/ в Геологическия интитут при БАН. Хоноруван професор в Геолого-географския факултет на Софийския университет.
По-значими научни трудове: „Тортонски фораминифери от Старопатица – Кулско“, „Библиографски индекс на българските горносилурски граптолити“, „Фосилите на България“ и мн.др.