Ст.н.с. I ст. д-р Христо Ванков Кържин, дсн

Ст.н.с. I ст. д-р Христо Ванков Кържин, дсн е роден на 6 юни 1937 г. в с. Стакевци. Основно образование завършва в родното си село, а средно с пълно отличие в Белоградчишката гимназия през 1955 г. През 1962 г. завършва Висшия селскостопански институт – София специалност „Полевъдство“ и започва работа като участъков агроном в ОТКЗС – Макреш. По късно е назначен за ръководител на производствен участък и главен агроном. През 1967 г. след конкурсен изпит става научен сътрудник III степен в секция „Фитопатология“ на Института за защита на растенията – Костинброд. През 1968 г. се премества в секция „Имунитет“ на института. През 1970 г. става научен сътрудник II степен, а през 1972 г. – I степен. През 1976 г. защитава дисертация на тема „Проучвания върху половата изменчивост на puccinia graminis persifispituti……..ett henn, и източници за устойчивост спрямо паразита от рода tuticum“ и получава научна степет кандидат на селскостопанските науки. През 1987 г. става старши научен сътрудник II ст. и след защита на докторската си дисертация на тема „Проучвания върху имунинета на пшеницата към стъблена ръжда и други икономически важни болести“ и доктор на селскостопанските науки, а от 1989г. става старши научен сътрудник I ст. През 1992 г. е назначен за Председател на Селскостопанската академия.
Нучните му интереси са в областите растителна защита и имуноселекция и дълги години работи като консултант в СИВ по проблемите на болестите и защитата на пшеницата, както и на имунната й устойчивост.
Христо Кържин е автор на над 100 научни и научно-популярни статии, публикувани в специализирани и юбилейни издания, както и доклади и научни съобщения. Съавтор е и на фундаменталния труд „Терминологичен речник по растителна защита“ /1989/.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1090.