Доц. д-р Христина Евлогиева Живкова, дм

Доц. д-р Христина Евлогиева Живкова, дм е родена в с. Тополовец /бившо с. Дреновец 3/, община Ружинци. Преподавател е в катедра „Социална медицина“ на Медицински университет-София. 

Има издадени 9 книги и учебници на английски и български език – „Емпатията и социалните взаимоотношения“ /1998/, „Забавни игри“ /1999/ „Оценяването в медицинското образование“/в съавторство/ /2000/, „Клонирането“ /2002/, „Биомедицинска етика“ /2002/, „Рисунки върху коприна. Батик“ /2008/, „Биотехнологии и етика“ /2010/, и др.