Доц.д-р Христина Евлогиева Живкова

Родена е в с. Тополовец /бившо с. Дреновец 3/, община Ружинци. Преподавател в катедра „Социална медицина“ на Медицински университет-София. 

Има издадени 9 книги и учебници на английски и български език – “Емпатията и социалните взаимоотношения”/1998/, “Забавни игри”/1999” “Оценяването в медицинското образование”/в съавторство//2000/, “Клонирането”/2002/, “Биомедицинска етика”/2002/, “Рисунки върху коприна. Батик/2008/, “Биотехнологии и етика”/2010/, и др.