Проф.д-р Трифон Иванов Георгиев,дин

/1923-2009/
Роден е на 8 ноември 1923г.в с.Костичовци. Основното си образование завършва в гр.Димово, а средно във Видинската гимназия през 1942г. През периода 1943-44г. е войник във Варна, София и Скопие. През 1949г. завършва Аграрно-икономическия факултет на СУ. През 1950г. започва работа в Кометета за наука, изкуство и култура, а през следващата година печели конкурс за асистент в катедрата по организация на селското стопанство при ВСИ“Г.Димитров“-София. През 1952г. е изпратен като аспирант в Ленинград, СССР. През 1955г. завършва аспирантския си курс, защитава дисертация на тема „Съчетаването на селскостопанските отрасли в ТКЗС в приградската зона на София“ и получава научната степен „Кандидат на селскостопанските науки“. През 1956г. е избран за старши асистент, а през 1960г. за доцент. През 1965г. е изпратен за една година за преподавател в Агрономическия факултет на Хаванския университет в Куба. През 1969г. става професор по Икономико-математическо моделиране на селското стопанство. От 1978г. е доктор на икономическите науки. Бил е ръководител на катедра „Организация, управление и моделиране на аграрно-промишленото производство“ във ВИИ“Карл Маркс“-София и зам.ректор на ВСИ“Г.Димитров“/1960-64//1967-1993/ и на ВИИ“Карл Маркс“/1976-79/, както и директор на научно-учебното обединение на Селскостопанската академия.
Проф.Трифон Георгиев има научни интереси и в своята преподавателска дейност е ориентиран към организацията, управлението и моделирането на селскостопанското и аграрно-промишленото производство.
Броят на авторските му и в съавторство публикации е значителен, но сред тях се открояват: „Специализация, съчетание и териториално разположение на отраслите н обединените ТКЗС“/1959/, „Определяне оптимална специализация и съчетаване на отраслите в селскостопанските предприятия“/1969/, „Икономико-математически модели и задачи за планиране на производството в АПК….“/1973/, „Оптимизиране структурата и териториалното разположение на производството в НАПК“/1978/, „Икономико-математическо моделиране на аграрно-промишленото производство“/2 изд.//1978/, „Оптимизиране на производството в хранителната промишленост“/1982/, „Приложение на линейното програмиране в иконовиката и управлението на аграрно-промишленото производство“/1983/, „Ръководство и упражнения по икономико-математическо моделиране на селскостопанското производство“/1987/, „Оптимизиране на размера, структурата на производството и стопанско-сметните отношения в животновъдно-фуражните производствени единици….“/1988/, „Актуални проблеми на организацията и развитието на земеделските стопанства и земеделските здружения“/1993/ и др.
За участието си в антифашистката съпротива иОтечествената война и заслуги за развитието на науката и икономиката на страната е награждаван многократно с ордени и медали сред които – „За народна свобода“ I степен, „Кирил и Методий“ I степен, „9 септември“ II степен, „Народна Република България“ II степен и др. През 1884г. му е присъдено званието „Заслужил деятел на науката“.
Ползвал е руски език.
Умира през 2009г. в София.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1072.