Проф. д-р Трифон Иванов Георгиев, дин

Проф. д-р Трифон Иванов Георгиев, дин е роден на 8 ноември 1923 г. в с. Костичовци. Основното си образование завършва в гр. Димово, а средно във Видинската гимназия през 1942 г. През периода 1943-44 г. е войник във Варна, София и Скопие. През 1949 г. завършва Аграрно-икономическия факултет на СУ. През 1950 г. започва работа в Комитета за наука, изкуство и култура, а през следващата година печели конкурс за асистент в катедрата по организация на селското стопанство при Висшия селскостопанси институт “Георги Димитров“- София. През 1952 г. е изпратен като аспирант в Ленинград, СССР. През 1955 г. завършва аспирантския си курс, защитава дисертация на тема „Съчетаването на селскостопанските отрасли в ТКЗС в приградската зона на София“ и получава научната степен „Кандидат на селскостопанските науки“. През 1956 г. е избран за старши асистент, а през 1960 г. за доцент. През 1965 г. е изпратен за една година за преподавател в Агрономическия факултет на Хаванския университет в Куба. През 1969 г. става професор по Икономико-математическо моделиране на селското стопанство. От 1978 г. е доктор на икономическите науки. Бил е ръководител на катедра „Организация, управление и моделиране на аграрно-промишленото производство“ във Висшия икономически институт “Карл Маркс“- София и зам.ректор на ВСИ “Г.Димитров“ /1960-64//1967-1993/ и на ВИИ “Карл Маркс“ /1976-79/, както и директор на научно-учебното обединение на Селскостопанската академия.
Проф. Трифон Георгиев има научни интереси и в своята преподавателска дейност е ориентиран към организацията, управлението и моделирането на селскостопанското и аграрно-промишленото производство.
Броят на авторските му и в съавторство публикации е значителен, но сред тях се открояват: „Специализация, съчетание и териториално разположение на отраслите н обединените ТКЗС“ /1959/, „Определяне оптимална специализация и съчетаване на отраслите в селскостопанските предприятия“ /1969/, „Икономико-математически модели и задачи за планиране на производството в АПК….“ /1973/, „Оптимизиране структурата и териториалното разположение на производството в НАПК“ /1978/, „Икономико-математическо моделиране на аграрно-промишленото производство“ /2 изд.//1978/, „Оптимизиране на производството в хранителната промишленост“ /1982/, „Приложение на линейното програмиране в икономиката и управлението на аграрно-промишленото производство“ /1983/, „Ръководство и упражнения по икономико-математическо моделиране на селскостопанското производство“ /1987/, „Оптимизиране на размера, структурата на производството и стопанско-сметните отношения в животновъдно-фуражните производствени единици….“ /1988/, „Актуални проблеми на организацията и развитието на земеделските стопанства и земеделските здружения“ /1993/ и др.
За участието си в антифашистката съпротива и Отечествената война и заслуги за развитието на науката и икономиката на страната е награждаван многократно с ордени и медали сред които – „За народна свобода“ I степен, „Кирил и Методий“ I степен, „9 септември“ II степен, „Народна Република България“ II степен и др. През 1884 г. му е присъдено званието „Заслужил деятел на науката“.
Ползвал е руски език.
Умира през 2009 г. в София.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1072.