Доц.д-р инж. Тотю Асенов Гешев

Роден е на 30 май 1949г. в София. Син е на проф.Асен Иванов Гешев/виж отделна статия/. Завършва ВМЕИ-София през 1973г., специалност „Технология на машиностроенето и металорешещи машини“и започва работа като технолог в БРВ“Асансьоростроене“-София. През 1976г. след спечелен конкурс става асистент в катедра „ТМММ“. Специализира микропроцесорна техника в института през 1979г. и цифрово-програмно управление в институт „Мосстанкин“, Москва/1984г./. През 2000г. защитава докторската си дисертация на тема „Метод и средства за комплексна диагностика на металорежещи машини“ и през 2002г. става доцент по задвижване и управление на производствена техника.
Основни области на научната и преподавателската му дейности са – задвижване и управление на производствена техника, системи за програмно управление на металорежещи машини, задвижване и управление на металорежещи машини, управление и програмиране на роботизирани системи, програмиране и диагностика на роботизирани системи, металорежещи машини и автоматизирани комплекси с програмно управление, металорежещи автомати и др.