Доц. д-р инж. Тотю Асенов Гешев

Доц. д-р инж. Тотю Асенов Гешев е роден на 30 май 1949 г. в София. Син е на проф.Асен Иванов Гешев /виж отделна статия/. Тотю Гешев завършва ВМЕИ-София през 1973 г., специалност „Технология на машиностроенето и металорешещи машини“ и започва работа като технолог в БРВ “Асансьоростроене“- София. През 1976 г. след спечелен конкурс става асистент в катедра „ТМММ“. Специализира микропроцесорна техника в института през 1979 г. и цифрово-програмно управление в институт „Мосстанкин“, Москва /1984г./. През 2000 г. защитава докторската си дисертация на тема „Метод и средства за комплексна диагностика на металорежещи машини“ и през 2002 г. става доцент по задвижване и управление на производствена техника.
Основни области на научната и преподавателската му дейности са – задвижване и управление на производствена техника, системи за програмно управление на металорежещи машини, задвижване и управление на металорежещи машини, управление и програмиране на роботизирани системи, програмиране и диагностика на роботизирани системи, металорежещи машини и автоматизирани комплекси с програмно управление, металорежещи автомати и др.