Гл.ас. Таня Якимова

Родена е във Видин. Преподавател по английски език в Нов български университет.