Гл.ас. Стоян Сълов Стоянов

Роден е в гр.Грамада. Преподавател във Варненския университет.