Доц.д-р Стелиян Славков Димитров

Роден е в Плевен. Майка му Теодосия Христова Цветкова е родена в с. Подгоре, учителка. Той е преподавател по дисциплините „Географски информационни системи“ и „Устройство на територията“ в катедра „Картография и ГИС“ към Геолого-географския факултет на Софийския университет. Докторската си дисертация по проблемите на икономическата и социална география е защитил в Оксфордския университет през 2001 г.

Стелиян Димитров е автор на множество публикации и съавтор на учебни и методически пособия в областта на регионалното развитие и планиране, стратегическото планиране, приложението на ГИС и дистанционните методи за обработка на географски данни.