Доц. д-р Стелиян Славков Димитров

Доц. д-р Стелиян Славков Димитров е роден  в гр. Плевен. Майка му Теодосия Христова Цветкова е родена в с. Подгоре, учителка. Той е преподавател по дисциплините „Географски информационни системи“ и „Устройство на територията“ в катедра „Картография и ГИС“ към Геолого-географския факултет на Софийския университет. Докторската си дисертация по проблемите на икономическата и социална география е защитил в Оксфордския университет през 2001 г.

Стелиян Димитров е автор на множество публикации и съавтор на учебни и методически пособия в областта на регионалното развитие и планиране, стратегическото планиране, приложението на ГИС и дистанционните методи за обработка на географски данни.

Автор е на десетки статии, публикувани доклади в сборници от научни и научно-приложни конференции и форуми на български и чужди езици. Съавтор е на учебните издания  „Регионално планиране и стратегия за развитие: методическо пособие“ /2005/, „ГИС и дистанционни изследвания: методическо пособие“ /2005/, „Приложение на ГИС в планирането и управлението на територията“ /2009/ и  енциклопедичното издание на СУ „България“ /2010/.

Член е на Надзорния съвет на Фонда за устойчиво градско развитие на София.