Гл.ас. инж. Симеон Николов Попов

Роден е в гр.Брегово. Преподавател в Катедра „Организация и икономика на строителството“ в УАСГ.