Гл.ас. инж. Симеон Николов Попов

Гл.ас. инж. Симеон Николов Попов е роден в гр. Брегово. Преподавател в Катедра „Организация и икономика на строителството“ в УАСГ – София.