Гл.ас. д-р Сергей Румянов Радуканов

Гл.ас. д-р Сергей Румянов Радуканов е роден на 22 юни 1976 г. в гр. Белоградчик . Средното си образование завършва в местната гимназия през 1994 г. През 1999 г. завършва висшето си образование в СА“ Димитър Ценов“ гр. Свищов, специалности „Финансово дело“ и „Финансов мениджмънт“ . От 2001 г. до 2006 г. е счетоводител в ЕТ „Вили 99“ гр. Белоградчик, а през 2006-2007 г. е специалист по финансова и социална дейност в Бюро по труда – Белоградчик. След спечелен конкурс през 2007 г. е избран за асистент,  през 2009 г. за старши асистент, а през 2011 г. за главен асистент в катедра „Финанси и кредит“ към факултет „Финанси“ на СА-Свищов. През 2015 г. защитава докторската си дисертация на тема „Инструментариум за оценяване ефективността на търговските банки в България“. От 2018 г. се премества във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, където е главен асистент в катедра „Обща икономическа теория и международни икономически отношения“.
Автор е на десетки публикации в специализирани издния у нас и в чужбина. В съавторство участва в създаването и издаването на 5 студии, 6 учебника и 4 учебни помагала. Представил е и 6 доклада на научни форуми.