Гл.ас. д-р Сергей Румянов Радуканов

Роден е на 22 юни 1976 г. в гр.Белоградчик . Средното си образование завършва в местната гимназия през 1994 г. През 1999 г. завършва висшето си образование в СА” Димитър Ценов” гр. Свищов, специалности “Финансово дело” и “Финансов мениджмънт” . От 2001 г. до 2006 г. е счетоводител в ЕТ”Вили”99 гр. Белоградчик, а през 2006-2007 г. е специалист по финансова и социална дейност в Бюро по труда – Белоградчик. След спечелен конкурс през 2007 г. е избран за асистент,  през 2009 г. за старши асистент, а през 2011 г. за главен асистент в катедра „Финанси и кредит“ към факултет „Финанси“ на СА-Свищов. През 2015 г. защитава докторската си дисертация на тема “Инструментариум за оценяване ефективността на търговските банки в България. От 2018 г. се премества във Великотърновския университет, където е асистент в катедра “Обща икономическа теория и МИО”.
В съавторство участва в създаването и издаването на 5 студии, 6 учебника и 4 учебни помагала. Представил е и 6 доклада на научни форуми.