Доц. д-р инж.Светослав Светославов Забунов

Доц. д-р инж. Светослав Светославов Забунов е роден на 17 септември 1977 г. във Видин. Средното си образование завършва в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“- Видин през 1996 г. Възпитаник е на Техническия университет – София, завършил с магистърска степен специалност „Компютри и системи“ през 2001 г. До 2003 г. работи в Хемимонт АД, София. След това е работил по тема, свързана със създаването на модел за индивидуално-адаптивна система за е-обучение, като създава среда, авторски език за интерпретатор за езика за описание на лекции по физика, лаболаторни упражнения, тестове и др. С натрупан опит в теорията на формалните езици и граматики, отчитащи спецификата на съвременните компютърни системи за обучение, той е зачислен през юни 2009 г. за докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Методика на обучението по физика“ при Физическия факултет на Софийския университет с работна тема – „Индивидуално-адаптивна система за е-обучение по физика за студенти във висшите училища“ и научен ръководител проф. д-р Мая Гайдарова.
През 2011 г. защитава дисертация на тема „Създаване и използване на система от 3D симулации към курса по механика“ и му е присъдена образователна и научна степен „Доктор“ по научната специалност 05.07.03. – Методика на обучението по физика, а един от рецензентите му е проф. дхн Борислав Тошев /виж отделна статия/.

През 2015 г. е назначен след спечелен конкурс за главен асистент в секция „Аерокосмически системи за управление“ при Института за космически изследвания и технологии към БАН, а по-късно през същата година започва преподавателска работа със студенти отново като главен асистент в Софийския университет.

През 2018 г. Светослав Забунов става доцент към Института за космически изследвания и технологии – БАН, където по настоящем  работи  в областта на безпилотните летателни апарати /дроновете/ и астрофизиката.

Има над 100 публикации в български и чуждестранни списания и множество участия с доклади и съобщения в научни конференции.

Носител е на редица международни награди – златни и сребърни медали от форуми за изобретения и иновации.