Проф.д-р инж. Светлана Велкова Лилкова-Маркова

Родена е на 24 септември 1956г. в гр.Видин. През 1973г. завършва Видинската ПГ“Димитър Благоев“/физико-математическа паралелка/ и е приета за студент във ВИАС – София, специалност „Промишлено и градско строителство“, профил „Конструкции“. Завършва института през 1978г. и започва работа като проектант в УИЦ-ВИАС. През периода 1978-1980г. е на следдипломна квалификация и след защита на дипломна теза „Изследване на тънкостенни затворени черупки с криволинейна образуваща при нелинейни уравнения на физиката“ в Център по приложна математика към ВМЕИ“В.И.Ленин“-София получава званието „инженер – специалист по приложна математика“. През 1985г. след конкурсен изпит постъпва като асистент в катедра „Техническа механика“ във ВИАС, където през 1988г. е избрана за старши, а през 1992г. за главен асистент и води упражненията по всички дисциплини на катедрата. През периода 2001-2005г. чете и лекции пред студентите, а от края на 2005г. е избрана в СНС по Строителна механика за доцент по научната специалност „Строителна механика и съпротивление на материалите“. Води лекции на български и английски език, но овладява и руски и френски езици, които също активно ползва в научната, издателската и преподавателската си дейност. От 2008г. е ръководител на катедра „Техническа механика“. Член е на Факултетния и на Научния съвет на Хидротехническия факултет на ВИАС и на редакционната колегия на Годишника на УАСГ. От 2011г. е професор.
Научните й ентереси са в следните области – динамична устойчивост на тръби с протичащ флуид, греди с тънкостенно напречно сечение и йерархични крайни елементи.
Проф. Светлана Маркова е автор на монографията „Устойчивост на конструктивни елементи с променливо напречно сечение“/2014/ и съавтор на книгите „Записки по съпротивление на материалите“ и „Експериментите в съпротивление на материалите“. Автор и съавтор е и на над 100 учебни помагала и научни публикации в специализирани издания и сборници с трудове от научни конференции.
Омъжена е с едно дете.