Проф. д-р инж. Светлана Велкова Лилкова-Маркова

Проф. д-р инж. Светлана Велкова Лилкова-Маркова е родена на 24 септември 1956 г. в гр. Видин, но родовият ѝ корен е от с. Тошевци. През 1973 г. завършва Видинската ПГ “Димитър Благоев“ /физико-математическа паралелка/ и е приета за студент във ВИАС – София, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, профил „Конструкции“. Завършва института през 1978 г. и започва работа като проектант в УИЦ-ВИАС. През периода 1978-1980 г. е на следдипломна квалификация и след защита на дипломна теза „Изследване на тънкостенни затворени черупки с криволинейна образуваща при нелинейни уравнения на физиката“ в Център по приложна математика към ВМЕИ “В.И. Ленин“- София получава званието „инженер – специалист по приложна математика“. През 1985 г. след конкурсен изпит постъпва като асистент в катедра „Техническа механика“ във ВИАС, където през 1988 г. е избрана за старши, а през 1992 г. за главен асистент и води упражненията по всички дисциплини на катедрата. През периода 2001-2005 г. чете и лекции пред студентите, а от края на 2005 г. е избрана в СНС по Строителна механика за доцент по научната специалност „Строителна механика и съпротивление на материалите“. Води лекции на български и английски език, но овладява и руски и френски езици, които също активно ползва в научната, издателската и преподавателската си дейност. От 2008 г. е ръководител на катедра „Техническа механика“. Член е на Факултетния и на Научния съвет на Хидротехническия факултет на ВИАС и на редакционната колегия на Годишника на УАСГ. От 2011 г. е професор.
Научните й ентереси са в следните области – динамична устойчивост на тръби с протичащ флуид, греди с тънкостенно напречно сечение и йерархични крайни елементи.
Проф. Светлана Маркова е автор на монографията „Устойчивост на конструктивни елементи с променливо напречно сечение“ /2014/ и съавтор на книгите „Записки по съпротивление на материалите“, „Експериментите в съпротивление на материалите“, „Съпротивление на материалите. Теория и задачи“ /2021/ и др.. Автор и съавтор е и на над 100 учебни помагала и научни публикации в специализирани издания и сборници с трудове от научни конференции.
Омъжена е с едно дете.