Проф. Руселина Лозанова Ницолова, дфн

Проф. д-р Руселина Лозанова Ницолова, ДФН е родена на 23 декември 1940 г. във Видин. Неин баща е доц. Лозан Атанасов Ницолов /виж отделна статия/, а неин брат е доц. д-р Стефан Лозанов Ницолов /виж отделна статия/. Тя завършва средното си образование в София.  Висшето си образование завършва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“ през 1963 г. Същата година записва докторантура и през 1968 г. защитава кандидатската си дисертация на тема „Определителните изречения в българския книжовен език“. През 1968-1970 г. е лектор в Хумболтовия университет в Германия по български език. През 1971 г. е назначена за асистент, а по-късно за старши и главен асистент в катедра „Български език“ на Факултета по славянски филологии на Софийския университет. През 1978 г. печели конкурс и е хабилитирана за доцент. В периода 1985-1989 г. е лектор в университета в Саарбрюкен, Германия. През 1991 г. защитава докторската си дисертация на тема „Българските местоимения“ и от 1992 г. е професор. През тези години е специализирала или е изнасяла лекции и водила лекционни курсове в почти всички славистични центрове в Европа – Прага, Стокхолм, Берлин, Лайпциг, Франкфурт на Майн, Кьолн, Варшава, Упсала, Осло, Гьотеборг и др.

Проф. Руселина Ницолова в преподавателската и научната си дейност преподава и работи в следите научни сфери и дисциплини – гаматика на българския книжовен език,  синтаксис и морфология на съвременния български език, сравнителна граматика на славянските езици, пунктуация, правопис, социолингвистика, прагматика и др.

Тя е автор на десетки публикации у нас и в чужбина. Сред учените, студентите и специалистите в сферата на езиковата подготовка и култура са особено популярни следните издания, на които е автор или в които е водещ съавтор – „Определителните изречения в съвременния български книжовен език“- „Годишник на СУ“ 1 част /1970/ и 2 част /1974/, „Помагало по българска морфология. Глагол“ /1976/, „Помагало по български правопис и пунктуация“ /1980/, „Граматика на съвременния български книжовен език. Том 2. Морфология“ /1983/, „Граматика на съвременния български книжовен език. Том 3. Синтаксис“ /1983/, „Прагматичен аспект на изречението в българския книжовен език“ /1984/, „Българските местоимения“ /1986/, „Граматика и семантика на славянските езици в комуикативен аспект “ /1994/, „Ние, говорещите хора“ /1995/, „Модализованная эвиденциальная система болгарского языка“ /2007/, „Българска граматика. Морфология“ /2008/ и др.

През 2016 г. Софийският университет я удостоява с най-високото си отличие  Почетен знак със синя лента, а през 2020 г. по повод на нейния 80 годишен юбилей Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ отпечатва сборника „Руселина Ницолова. Избрани трудове“.