Проф. ст.н.с. II ст. инж. Радослав Велков Върбанов

Проф. ст.н.с. II ст. инж. Радослав Велков Върбанов е роден на 25 септември 1951 г. в София, но родовият му корен е от  гр. Белоградчик. През 1977 г. завършва МГИ-София със специалност „Инженерна геология и хидрогеология“ и постъпва на работа като инженер-геолог във „Водпроект“-София. От 1978 г. до 1992 г. е началник отдел в ИПП „Транспоект“- София, а от 1992 г. до 1996 г. е главен специалист в „Главболгарстрой“.  През 1997 г. защитава докторската си дисертация в Геологическия институт на БАН, където през 2001 г. става ст.н.с. II ст. От 2005 г. е доцент в катедра „Геотехника“ на УАСГ – София, а от 2016 г. е професор в Минно-геоложкия университет.
Проф. Радослав Върбанов е специалист по организацията и провеждането на инженерно-геоложки и хидро-геоложки проучвания, проучвания „in situ“ с интерпретация на получените резултати, организация на екипи за извършване на различни експертизи в сферата на геологията за решаване на научни и практически проблеми и др. и има участие при проектирането и строителството на над 30 национално значими обекти. Бил е ръководител на отдел „ИПП „Транспроект“ и ръководител на секция „Инженерна геодинамика“ в Геоложкия институт при БАН.
Научните му интереси и преподавателската му дейност обхващат – инженерна геология и хидрогеология, геодинамични процеси и явления, „in suti“ методи за определяне геотехническите свойства на строителните почви, създаване на инженерно-геоложки карти за нуждите на строителството и т.н.
Член е на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и е зам.председател на Българското дружество по земна механика и фундиране.
Автор е на над 40 публикации в научния и специализиран печат, статии с научно приложен характер и рецензии на докторски дисертации.