Доц.ст.н.с.IIст. инж. Радослав Велков Върбанов

Роден е на 25 септември 1951г. в Белоградчик. През 1977г. завършва МГИ-София със специалност „Инженерна геология и хидрогеология“. През 1997г. защитава докторската си дисертация в Геологическия институт на БАН, където през 2001г. става ст.н.с.IIст. От 2008г. е доцент в катедра „Геотехника“ на УАСГ – София.
Доц.Радослав Върбанов е специалист по организацията и провеждането на инженерно-геоложки и хидро-геоложки проучвания, проучвания „in situ“ с интерпретация на получените резултати, организация на екипи за извършване на различни експертизи в сферата на геологията за решаване на научни и практически проблеми и др.
Научните му интереси и преподавателската му дейност обхващат – инженерна геология и хидрогеология, геодинамични процеси и явления, „in suti“ методи за определяне геотехническите свойства на строителните почви, създаване на инженерно-геоложки карти за нуждите на строителството и т.н.
Член е на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и е зам.председател на Българското дружество по земна механика и фундиране.
Автор е на над 40 публикации в научния и специализиран печат, статии с научно приложен характер и рецензии на докторски дисертации.