Проф. д-р Севдалин Георгиев Ангелов, дбн е роден на 27 ноември 1942 г. в с. Гомотарци. През 1969 г. завършва висшето си образование в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и по разпределение постъпва на работа в Земеделската опитна станция в гр. Садово. През периода 1971-1975 г. е аспирант в Института по генетика при БАН и след защита на дисертацията си е удостоен с научната степен „Кандидат на науките“. През 1981 г. след спечелен конкурс е назначен за асистент в Катедрата по генетика на Биологическия факултет на СУ. През 1985 г. е избран за доцент, а през 2004 г. за професор в същата катедра. Същата година, след защита на дисертационен труд му е присъдена научната степен „Доктор на биологическите науки“. В продължение на 8 години е ръководител на Катедрата по генетика, зам. декан и декан на БФ.

Проф. Севдалин Ангелов е специализирал в областта на молекулярната генетика в Колорадския държавен университет, САЩ /1980/ и е участвал в разработката на съвместен проект по покана на външното министерство на Франция /1997-99/.

В продължение на 4 години е чел лекции в Международния биотехнологичен център „Алдо Сабатини“, Италия. Като лектор е ангажиран и в университети в Холандия, Англия, Дания и други страни.

Има публикувани над 140 статии и доклади и над 950 цитирания в научни публикации и съобщения.

През 1988 г. е номиниран с отличие от Международния организационен комитет на 16-я Конгрес по генетика, проведен в Торонто, Канада, в раздела за Източна Европа, за така наречените „Скачащи гени“ /транспозони/.

В продължение на 4 години е бил член на Висшата атестационна комисия /ВАК/ при Министерския съвет и 5 години е ангажиран като експерт в Европейския съвет, Брюксел. Участвал е и в редица научни съвети, комисии и работни групи на Биологическия факултет и БАН.