Проф. д-р Биянка Торньова, дп е родена на 17 юли 1961 г. в гр. Пловдив, но коренът ѝ по бащина линия е от с. Стакевци. Висшето си образование завършва в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Педагогика“. От 1995 г. до 1999 г. е хоноруван преподавател в Медицински колеж – Хасково, от 2000 г. до 2008 г. е преподавател в Тракийски университет – Стара Загора. През 2006 г. защитава докторската си дисертация.  През 2008 г. спечелва конкурс за доцент по педагогика във Факултета по обществено здраве при Медицински университет – Пловдив. Специализирала е „Медицинска педагогика“ в МУ – София /2011/. От 2016 г. е професор по педагогика и зам. декан на ФОЗ при МУ – Пловдив. Ръководител е и на Катедра „Здравни грижи“ в Тракийски университет – Стара Загора, филиал Хасково.

Основните дисциплини, по които работи и преподава са – теория на възпитанието, дидактика, андрагогия, педагогика на ранно детство, превантивна педагогика, социална педагогика, медицинска педагогика и педагогика на девиалното поведение.

Проф. д-р Биянка Торньова е автор на над 200 публикации, част от които са  в чужди специализирани издания и 4 учебника и учебни помагала. Участвала е в повече от 100 научни форума, от които 60 в чужбина.

Член е на Съюза на учените в България, Асоциацията на професорите от славянските страни, Европейския преподавателски комитет по комуникативни умения в здравеопазването, Европейската асоциация на педагозите и психолозите, Регионалното сдружение по предучилищно възпитание – Пловдив и др.

В научната, изследователската и преподавателската си дейност ползва руски и немски език.