Проф. Борис Ангелов Първулов, дин

/1928 – 2015/
Роден е през 1928 г. в с.Върбово. През 1946 г. завършва Белоградчишката гимназия, а през 195 г. ВИИ“Карл Маркс“-София. В същия институт в катедра „Икономика на промишлеността“ постъпва и като асистент през 1956 г. От 1961 г. е доцент, а от 1984 г. – професор. През 1982 г. след защита на дисертация на тема „Производствено – стопански връзки в условията на икономическия подход в управлението“ придобива научната степен доктор на икономическите науки.
Научните му интереси са в областта на управлението на икономиката, организацията на материално-техническото снабдяване, производствените връзки в промишлеността и др.
Има множество книги, учебници, учебни помагала и публикации в специализирания и ежедневен печат. Сред най-популярните му книги са: „Въпроси на материално-техническото снабдяване на промишлеността в България“/1957/ и „Икономика и организация на промишленото производство“, 2 изд./1975/, както и учебника за студенти, издаден в съавторство „Теория на управлението на народното стопанство“/1985/.
Заемал е и редица отговорни постове в системата на държавното управление – към Държавния комитет за планиране, Министерския съвет, Министерството на снабдяването и държавните резерви, Държавния съвет. Бил е зам.министър на снабдяването и председател на съвета на директорите на „Карат Електроникс“ АД.
Умира на 8 август 2015г. в гр.София.