Гл.ас. д-р Пролетка Цветанова Димитрова е родена на 15 януари 1972 г. във Видин, но родовият ѝ корен по майчина линия е от гр. Грамада, а по бащина от с. Толовица. Средното си образование тя завършва в гимназията на гр. Грамада, а УПК в гр. Кула. Висшето си образование завършва в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Биология и химия“ през 1996 г. и записва докторантура. От 1995 г. до 2005 г. е биолог в секция „Горска генетика, физиология и култури“ в Института за горта при БАН. През 2006 г. защитава дисертацията си на тема „Еколого-биологични особености на Robinia pseudoacacia L върху деградирали терени“ и става главен асистент във Висшия лесотехнически институт и научен сътрудник в Института по гората при БАН.

Пролетка Димитрова има 25 публикувани собствени статии и в съавторство и е ръководител или участник в 7 национални и международни научни и научно-приложни проекти.