Проф.ст.н.с.I ст.д-р Петя Симеонова Динева

Родена е на 4 януари 1951г. във Видин в семейството на учителите Любка Николова Динева – учител по български език и литература и к.п.н.Симеон Георгиев Динев – учител по философия и история, дългогодишен деятел на образованието и културата във Видин/виж отделната статия за него/. Петя Динева завършва средното си образование през 1968г. математическия профил на Видинската гимназия, а висше през 1973г. във Физическия факултет на СУ“Св.Климент Охридски“, специалност „физика на твърдото тяло“. От 1974г. е на работа като физик-специалист в секция „Механика на непрекъснатите среди“ към Института по механика при БАН. След 1975г. става последователно н.с. III и II степен. През 1983г. защитава дисертацията си на тема „Затихване и управление на строителни конструкции при сеизмично въздействие“ и става доктор по приложна механика. От 1986 до 1995г. е н.с.I ст. в секция „Механика на непрекъснатите среди“. През 1995г. става доцент в секция „Механика на деформируемото тяло“, а от 2012г. е професор в същата секция.
Чрез спечелени стипендии проф.Динева е специализирала в Аристотел университет, Гърция, Институт по геодезия и физика към университета в Триест, Италия, Баухаус университет във Ваймар, Германия и др.
Основните области на научната и изследователската й дейност са: механо-математическо моделиране чрез числени методи като метод за гранични интегрални уравнения; метод на крайните елементи и хибридни изчислителни техники; механика на разрушение; разпространение на еластични вълни в нехомогенни, хетерогенни деформируеми среди; динамика на системата почва-конструкция; моделиране на свързани среди като пиезоелектрични, магнитопиезоелектрични и порести композитни материали и деформируеми тела.
Педагогическата й дейност се осъществява във Факултета по математика при СУ, в Югозападния университет – Благоевград и Нов български университет – София.
Член е на редакционите екипи на български и чужди списания.
Съавтор е на монографията „Dynamic Frakture of Piezoelektric Materials“/2013/ и е автор и съавтор на над 100 научни публикации и на над 70 доклади публикувани в сборници от международни и национални конференции.
Участвала е в екипи работили по повече от 30 български и чужди проекти.
Била е член на множество комитети и председател на атестационната комисия към Института по механика при БАН.
Владее английски и руски език.
Омъжена е и има две деца.