Проф. ст.н.с. I ст. д-р Петя Симеонова Динева

Проф. ст. н. с. I ст. д-р Петя Симеонова Динева е родена на 4 януари 1951 г. във Видин в семейството на учителите Любка Николова Динева – учител по български език и литература и к. п. н. Симеон Георгиев Динев  – учител по философия и история, дългогодишен деятел на образованието и културата във Видин /виж отделната статия за него/. Петя Динева завършва средното си образование през 1968 г. в математическия профил на Видинската гимназия „Димитър Благоев“, а висше през 1973 г. във Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски“, специалност „Физика на твърдото тяло“. От 1974 г. е на работа като физик-специалист в секция „Механика на непрекъснатите среди“ към Института по механика при БАН. След 1975 г. става последователно н. с. III и II степен. През 1983 г. защитава дисертацията си на тема „Затихване и управление на строителни конструкции при сеизмично въздействие“ и става доктор по приложна механика. От 1986 г. до 1995 г. е ст. н.с.I ст. в секция „Механика на непрекъснатите среди“. През 1995 г. става доцент в секция „Механика на деформируемото тяло“, а от 2012 г. е професор в същата секция.
Чрез спечелени стипендии проф. Петя Динева е специализирала в Аристотел университет, Гърция, Институт по геодезия и физика към университета в Триест, Италия, Баухаус университет във Ваймар, Германия и др.
Основните области на научната и изследователската й дейност са: механо-математическо моделиране чрез числени методи като метод за гранични интегрални уравнения; метод на крайните елементи и хибридни изчислителни техники; механика на разрушение; разпространение на еластични вълни в нехомогенни, хетерогенни деформируеми среди; динамика на системата почва-конструкция; моделиране на свързани среди като пиезоелектрични, магнитопиезоелектрични и порести композитни материали и деформируеми тела и др.
Педагогическата й дейност се осъществява във Факултета по математика при СУ, в Югозападния университет – Благоевград и Нов български университет – София.
Член е на редакционните екипи на български и чужди списания.
Съавтор е на монографията „Dynamic Frakture of Piezoelektric Materials“ /2013/ и е автор и съавтор на над 100 научни публикации и на над 70 доклади публикувани в сборници от международни и национални конференции.
Участвала е в екипи работили по повече от 30 български и чужди проекти.
Била е член на множество комитети и председател на атестационната комисия към Института по механика при БАН.
Владее английски и руски език.
Омъжена е и има две деца.