Гл.ас. д-р Орлин Димитров Колев

Роден е на 14 декември 1978г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия. През 2000г. завършва първото си висше образование в УНСС по специалността „Финанси“, а през 2004г. завършва право в ЮЗУ“Неофит Рилски“. От 2002г. до 2003г. е финансов анализатор в „Българска рейтингова агенция“ АД, от 2003г. до 2004г. е юрисконсулт в търговско дружество, а от 2004г. до 2006г. консултант във фондация „СОРМД“. През 2006г. е назначен за главен асистент по конституционно право в Академията на МВР, където продължава да преподава, а през 2007г. е назначен за хоноруван асистент и в Нов български университет. През 2009г. става асистент, а през 2013г. главен асистент по конституционно право в СУ“Св.Климент Охридски“. Дисертационния си труд на тема „Право на политическо сдружаване в Република България“ защитава през 2012г. и придобива научното звание „доктор“ по право. От 2017г. е член на Комисията за защита от дискриминация.
Лекционните курсове които води са в сферата на – основни права на човека и тяхната защита, конституционно право на Република България, конституционно правосъдие, организация на правозащитните институции, избирателни системи и процедури и др.
Гл.ас. Орлин Колев има повече от 10 публикации и е участвал в много научни конференции и диспути с доклади и научни съобщения.
Владее руски и английски език.