Гл.ас. д-р Орлин Димитров Колев

Гл. ас. д-р Орлин Колев е роден на 14 декември 1978 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия. През 2000 г. завършва първото си висше образование в УНСС по специалността „Финанси“, а през 2004 г. завършва право в ЮЗУ “Неофит Рилски“ – Благоевград. От 2002 г. до 2003 г. е финансов анализатор в „Българска рейтингова агенция“ АД, от 2003 г. до 2004 г. е юрисконсулт в търговско дружество, а от 2004 г. до 2006 г. е консултант във фондация  Студентско общество за развитие на междуетническия диалог /СОРМД/. През 2006 г. е назначен за главен асистент по конституционно право в Академията на МВР, където продължава да преподава, а през 2007 г. е назначен за хоноруван асистент и в Нов български университет. През 2009 г. става асистент, а през 2013 г. главен асистент по конституционно право в СУ “Св. Климент Охридски“. Дисертационния си труд на тема „Право на политическо сдружаване в Република България“ защитава през 2012 г. и придобива научното звание „доктор“ по право. От 2017 г. е член на Комисията за защита от дискриминация.
Лекционните курсове които води са в сферата на – основни права на човека и тяхната защита, конституционно право на Република България, конституционно правосъдие, организация на правозащитните институции, избирателни системи и процедури и др.
Гл.ас. д-р  Орлин Колев има повече от 10 публикации и е участвал в много научни конференции и диспути с доклади и научни съобщения.
Владее руски и английски език.