Проф.д-р Никола Ангелов Йолкичев,дгн

Роден е на 16 юли 1925г. в с.Чупрене. Основното си образование завършва в родното си село и едва 14 годишен заминава за София, където работи като помощник на чичо си като шивач и учи вечерно в софийски училища/1940-1944/. От 1944г. до 1946г. е войник в Белоградчик и с.Брезница, Пловдивско. През периода 1948-1951г. работейки отново като шивач завършва средното си образование във Втора вечерна гимназия „Н.Й.Вапцаров“-София. През 1951г. е приет за студент в Българска държавна консерватория – оперно пеене като бас-баритон. Следващата година обаче по съвета на своите роднини кандидатства и е приет за студент в СУ“Св.Климент Охридски“ по специалността „геология“. Завършва университета през 1957г. и веднага след спечелен конкурс е назначен за асистент в катедра „Динамична и исторична геология“ към Геолого-географски факултет на университета, където работи до пенсионирането си през 1991г.
По препоръка на акад.Е.Бончев започва изследвания на стратиграфията и фосилното съдържание на горнокредната серия като води и практическите занятия на студентите по геоложките специалности. През 1972г. защитава кандидатската си дисертация на тема „Стратиграфия на кониас-мастрихтските седименти в централните отдели на Предбалкана и Мизийската плоча“ и заминава с екип за 3 години в Куба, където извършват картирането и изработването на геоложка карта на провинция Лас Вияс. През 1973г. е избран за доцент. На 16 май 1985г. защитава докторската си дисертация на тема „Стратиграфия на Северноевропейския тип Горна креда в областта на Балканидите и Мизийската плоча на изток от р.Огоста“. През февруари на 1987г. е избран за професор в катедра „Динамична и исторична геология“.
Проф.Никола Йолкичев е автор на една монография „Стратиграфия на епиконтиненталния тип горна креда в България“ и на над 50 научни студии и статии. От тях 18 са в съавторство, в 12 от които е първи автор.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1096.