Доц. инж. Николай Любенов Николов,дтн

Роден е на 1 март 1972г. в гр.Девин. През 1990г. завършва Белоградчишката гимназия с отличен успех. През 1995г. се дипломира по специалността „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ в ТУ“Ангел Кънчев“-Русе, а през 1998г. завършва специалността „Приложна математика и информатика“ в ТУ-София. Докторската си дисертация защитава през 2001г. на тема „Структурно-метричен синтез на предавателни механизми за генериране на монотонни функции на положението“, а дисертацията си за научната степен доктор на техническите науки през 2013г.
Професионалната си дейност започва в ТУ-София като асистент в катедра „Технология на машините и механизмите“ през 2001г., от 2002г. е старши асистент, а от 2005г. е доцент по теория на механизмите, машините и автоматичните линии. През 2006г. става ръководител на катедрата. От 2010г. е член на Академичния съвет на Техническия университет – София.
Основните области на научната му и преподавателска дейност са: теория на механизмите, машините и автоматичните линии, машинознание, синтез и анализ на механизми, специална и специализирана роботика, скоростно прототипиране.
Автор е на над 120 публикации и 15 изобретения и на специализираните учебни издания – „Ръководство за лабораторни упражнения по теория на механизмите и машините“/2002/, „Ръководство за лабораторни упражнения по машинни елементи и механизми“/2003/, „Машинознание“/2003//4-ри издания/.
Доц.Николай Николов е член на Националното научно-техническо дружество по ТММ/BulKToMM/ и колективен член на IFToMM. Участник е в научния колектив на над 30 научно-изследователски разработки.
Носител е на следните отличия: грамота от Националния съвет“Научни изследвания“ при МОН/1999/, сребърен знак на Българската стопанска камара/2004/ за проектиране на специализирания леярски дозиращ робот Feedmat-2, награда за млад изобретател на фондация „Еврика“/2006/, награда на ФНТС „Млад инженер на годината“/2006/.
Експертната и консултантската му дейност е в сферите на: проектиране/синтез и анализ/ на механизми и машини, уреди и устройства с различно предназначение, включително роботи, мехатронни изделия и средства за гъвкава автоматизация.
E-mail:niskn@tu-sofia.bg