Доц. д-р Николай Йотов Бузов

Доц. д-р Николай Йотов Бузов е роден през 1936 г. в гр. Кула. През 1959 г. завършва ВИИ “Карл Маркс“ специалност „Финанси и кредит“. Специализира в СССР /1977, 1980, 1983, 1992/, Чехословакия /1978, 1981/, Унгария/1979, 1982/, ГДР/1987, 1988/ и Полша /1990/. През 1978 г. защитава докторската си дисертация на тема „Формиране и използване на оборотните средства на вътрешнотърговските организации“. През 1980 г. става старши научен сътрудник и директор на НИИ по финанси към Министерството на финансите, където работи до 1989 г. През 1999 г. печели конкурс за доцент в катедра „Финанси“ към Факултета по финанси и кредит на УНСС.
В преподавателската и научната си дейност е специализиран в областта на финансите, държавния бюджет, банковото дело, финансовите операции на предприятията и фирмите и публичните финанси.
Доц. Николай Бузов има значителен брой публикации в специализирани издания и ежедневния печат. Сред тях се отличават с особен принос във финансовия сектор – „Методологически и методически проблеми на съставянето и изпълнението на държавния бюджет“ /1989/, „Местно самоуправление и бюджетна автономия на общините“ /1992/, „Амортизационна политика на фирмите“ /1996/, „Бюджетна класификация“ /2002/ и др.
Владее руски и френски език.