Доц. д-р Николай Йотов Бузов

Роден е през 1936г. в гр.Кула. През 1959г. завършва ВИИ“Карл Маркс“ специалност „Финанси и кредит“. Специализира в СССР/1977, 1980, 1983, 1992/, Чехословакия/1978,1981/, Унгария/1979, 1982/, ГДР/1987, 1988/ и Полша /1990/. През 1978г. защитава докторската си дисертация на тема „Формиране и използване на оборотните средства ва вътрешнотърговските организации“. През 1980г. става старши научен сътрудник и директор на НИИ по финанси към Министерството на финансите, където работи до 1989г. През 1999г. става доцент в катедра „Финанси“ към Факултета по финанси и кредит на УНСС.
В преподавателската и научната си дейност е специализиран в областта на финансите, държавния бюджет, банковото дело, финансовите операции на предприятията и фирмите и публичните финанси.
Доц. Николай Бузов има значителен брой публикации в специализирани издания и ежедневния печат. Сред тях се отличават с особен принос във финансовия сектор – „Методологически и методически проблеми на съставянето и изпълнението на даржавния бюджет“/1989/, „Местно самоуправление и бюджетна автономия на общините“/1992/, „Амортизационна политика на фирмите“/1996/, „Бюджетна класификация“/2002/ и др.
Владее руски и френски език.