Проф. д-р Николай Александров Томов, дфн

Проф. ст.н.с. II ст. д-р Николай Александров Томов, дфн е роден на 22 април 1956 г. в гр. Белоградчик. Син е на доц. д-р Александър Николов Томов /виж отделна статия/. През 1974 г. Николай Томов завършва с пълно отличие Белоградчишката гимназия. През 1981 г. завършва висшето си образование в СУ “Св. Климент Охридски“ по специалността „Физика“. Още същата година е приет на работа като физик в Института по астрономия при БАН, където последователно е научен сътрудник 3-та, 2-ра и 1-ва степен, а през 2001 г. е хабилитиран като ст.н.с. II ст. /приравнено на доцент/. От 1986 г. до 1990 г. е редовен аспирант в Кримската астрофизическа обсерватория, СССР и получава тамошната научна степен „кандидат на физико-математическите науки“ /доктор/. През 2017 г. е избран за професор.
Научната му дейност протича в Националната астрономическа обсерватория „Рожен“.
От 2001 г. е ръководител на сектор „Звездни атмосфери и обвивки“ в Института по астрономия на БАН.
През 2015 г. след защита на дисертационния си труд „Изследване на еруптивната активност на симбиотични звезди“ получава научната степен „доктор на физическите науки“ по професионално направление „Физически науки“, научна специалност „Астрофизика и звездна астрономия“.
Проф. Николай Александров Томов е автор и съавтор на повече от 80 научни труда, в над 40 от които е водещ автор, голяма част от които в реномирани европейски издания. Общо 38 труда са публикации в списания с импакт фактор, а 9 от статиите са номинирани за най-добри годишни постижения на ИА. Той е участвал с доклади в над 20 международни научни конференции и 10 национални научни форума. Част от изследванията му са проведени в рамките на 6 проекта, финансирани от БАН, 8 проекта финасирани от ФНИ на МОН и 2 финансирани от МОСВ. Бил е ръководител на 5 от тези проекти.

Спектъра на научните му интереси и постижения е в 14 направления със специфичен характер.

Изнасял е лекции на международните школи по спектроскопия за магистри и докторанти 2007 и 2009 г., както и на лекторията за учители по физика през 2015 г.

Член е на Съюза на учените в България и на Международния астрономически съюз.

Умира на 28 август 2022 г. в София.