Доц.д-р Николай Александров Томов,дфн

Роден е на 22 април 1956г. в гр.Белоградчик. През 1974г. завършва с пълно отличие Белоградчишката гимназия. През 1981г. завършва висшето си образование в СУ“Св. Климент Охридски“ по специалността „Физика“. Още същата година е приет на работа като физик в Института по астрономия при БАН, където последователно е научен сътрудник 3-та, 2-ра и 1-ва степен, а през 2001г. е хабилитиран като ст.н.с. IIст./приравнено на доцент/. От 1986г. до 1990г. е редовен аспирант в Кримската астрофизическа обсерватория, СССР и получава тамошната научна степен „кандидат на физико-математическите науки“/доктор/.
Научната му дейност протича в Националната астрономическа обсерватория „Рожен“.
От 2001г. е ръководител на сектор „Звездни атмосфери и обвивки“ в Института по астрономия на БАН.
През 2015г. след защита на дисертационния си труд „Изследване на еруптивната активност на симбиотични звезди“ получава научната степен „доктор на физическите науки“ по професионално направление „Физически науки“, научна специалност „Астрофизика и звездна астрономия“.
Автор е на повече от 40 научни публикации, голяма част от които в реномирани европейски издания.