Проф. д-р Недко Кирилов Недков

Роден е на 28 март 1951г. в с.Бойница. Средното си образование завършва в Техникума по селско стопанство в гр.Дунавци, а висше във Висшия селскостопански институт“Васил Коларов“ в Пловдив през 1975г. специалност „Полевъдство“. Работи като агроном в Кула, Бойница и Павел баня. През 1984г. след спечелен конкурс е назначен за научен сътрудник в Института по розата-Казанлък. От 1989г. е кандидат на селскостопанските науки след защита на дисертация на тема „Проучване върху водния режим, продуктивността и качеството на продукцията при Mentha piperita сорт „София“ . През 1994г. след спечелен конкурс получава научното звание „старши научен сътрудник II степен“, а през 2005г. след защитен хабилитационен труд на тема „Продуктивност на основните етеричномаслени и лечебни култури, отглеждани в района на Казанлъжката долина при поливни условия“ и получава научното звание „старши научен сътрудник I степен“.
През годините 1996-97г. и от 2001г. до 2014г. с кратки прекъсвания проф.Недков е директор на Института по розата-Казанлък.
Член е на съюза на учените в България и на Международната академия „Многостранна интегрирана личност“.
Научните му интереси са свързани с новостите в агротехниката, напояването на етеричномаслените и лечебните култури и др.
Проф.Недко Недков е автор на над 70 публикации за етеричномаслените и лечебни култури, публикувани в български и чуждестранни списания. Със свои разработки самостоятелно и в колектив има над 20 участия в симпозиуми, научни сесии и конгреси в страната и чужбина. В съавторство има издадени 2 книги и редица научно-популярни статии и брошури. Притежава свидетелства за рационализации и патенти. Сред най-ценените му авторски и съавторски трудове са: „Етеричномаслени и лечебни култури“/2002/, „Етеричномаслени култури“/2002/, „Механизация и напояване при етеричномаслени и лечебни култури“/2003/, „Етеричномаслени и лекарствени култури/съвременни технологии за отглеждане, конкурентноспособност, финансиране/“/2004/, „Наръчник по основните етеричномаслени и лечебни култури“/2006/, „100 години научноизследователска и приложна дейност 1907-2007“/2007/.