Ст.н.с. II ст. кфмн Михаил Борисов Гаврилов /1938-1998/

Ст.н.с. II ст. кфмн Михаил Борисов Гаврилов е роден на 27 септември 1938 г. в с. Синаговци. През 1961 г. завършва СУ “Св.Климент Охридски“ и записва свободна аспирантура в Института по математика с изчислителен център при БАН, а следващата година е назначен за асистент в СУ. През 1963 г. специализира теоретична механика в Московския държавен университет. През 1971 г. става кандидат на физико-математическите науки, а през 1972 г. му е присъдена научна степен старши научен сътрудник II ст. От 1972 г. до 1979 г. е зам.декан на Факултета по математика и механика.
Научните му интереси и преподавателската му дейност са в сферата на общата, линейната и висшата алгебра, теорията на числата и др.
Има над 150 научни публикации, като за особен принос се считат изданията на които е автор или съавтор – „Основни алгебрични структури“ /1973/, „Въведение в елементарната алгебра“ /1973/ „Делимост на числата“ /1976/„Съвременна алгебра за учители“ /1982/, „Тъждествени съотношения в асоциативните алгебри“ и т.н.

Михаил Гаврилов умира на 22 декември 1998 г. в София.