Ст.н.с.IIст. кфмн Михаил Борисов Гаврилов

Роден е на 27 септември 1938г. в с.Синаговци. През 1961г. завършва СУ“Св.Климент Охридски“ и записва свободна аспирантура в Института по математика с изчислителен център при БАН, а следващата година е назначен за асистент в СУ. През 1963г. специализира теоретична механика в Московския държавен университет. През 1971г. става кандидат на физико-математическите науки, а през 1972г. му е присъдена научна степен старши научен сътрудник II ст. От 1972г. до 1979г. е зам.декан на Факултета по математика и механика.
Научните му интереси и преподавателската му дейност са в сферата на общата, линейната и висшата алгебра, теорията на числата и др.
Има над 150 научни публикации, като за особен принос се считат „Основни алгебрични структури“, „Съвременна алгебра“, „Тъждествени съотношения в асоциативните алгебри“ и т.н.