Доц. д-р инж. Митко Иванов Николов, дн е роден на 24 декември 1962 г. в с. Макреш. Средното си образование завършва в Техникум по механизация на селското стопанство „Н. Й. Вапцаров“  в гр. Бяла Слатина, а висше във ВИММЕСС-Русе, специалност „Комплексна механизация и поточни линии в селското стопанство“, където по-късно става преподавател – Научен сътрудник /1988/, асистент /1989/, старши асистент /1992/, главен асистент /1996/ и придобива научната степен „доктор на науките“ /2001/, академичната длъжност „доцент“ /2002/ и научната степен „Доктор на науките“ /2020/ в катедра „Ремонт, надеждност, машини, логистични и химични технологии“, на която е ръководител от 2007 г.

Научната и преподавателската му дейност са в сферите – Основи на ремонта на земеделската техника, Основи на поддържането на машините, Оползотворяване на ресурсите при ремонта и поддръжането на машините, Технология на ремонта и възстановяването, Ресурсно-възстановителни технологии, Производствен мениджмънт в сервизната дейност, Мениджмънт на качеството и надеждността, Качество и надеждност в сервизната дейност, Автоматизация на сервизната дейност и др.

Бил е или  е  в момента – председател на Държавна изпитна комисия, на УМК за специалност „Мениджмънт и сервиз на техниката“ и на Контролния съвет на ВТУ „Ангел Кънчев“ – Русе, както и член на Факултетния съвет на Аграрно индестриалния факултет,, Държавната изпитна комисия и Академичния съвет.

 Има десет докторанта, част от които са защитили дисертациите си, участва като ръководител и член на екипа в няколко значими проекта, ръководи научно-изследователски групи и участва в редакционни колегии на университетски и научни издания, научни журита и рецензентски състави.

Доц. Митко Иванов Николов има над 140 научни публикации, 3 монографии, 10 учебно-методически пособия /6 учебника и 4 ръководства за лабораторни упражнения/. Автор е на книгите – „Основи на поддържането на машините“ /2012/, „Оползотворяване на ресурсите при поддържането и ремонта на машините“ /2014/ и „Възстановителни вибронаварени покрития в защитни газове и техните смеси“ /2019/ и е съавтор в изданията „Поддържане и ремонт на транспортната техника“ /2014/, „Ремонт на автотракторна и земеделска техника“ /2014/ и „Технология на ремонта и възстановяването“ /2020/.

От 1989 г. е член на Съюза на учените в България.