Д-р инж. Методи Георгиев Витанов

Д-р инж. Методи Георгиев Витанов е роден през 1944 г. в гр. Белоградчик. През 1962 г. завършва Белоградчишката гимназия и е приет за студент във ВХТИ-София. През 1970 г. завършва института и постъпва на работа като технолог, а по късно и ръководител на различни нива във Видинския химкомбинат. През 1978 г. защитава докторската си дисертация. До 1980 г., когато напуска завода, внедрява 10 свои изобретения и е автор на над 30 научни публикации в специализирани издания. От 1980 г. започва работа като преподавател във ВХТИ-София, но продължава изследователската си и внедрителска дейност, като повечето от разработките му са за Химкомбината за полиакрилни влакна – Бургас.
Важна част от научната и приложната му дейност е свързана с изграждането на малки производствени предприятия с иновационни технологии в сферата на химическата промишленост.
През периода 1988 – 1996 г. е ръководител на направление и ръководител на новосъздадения Научен институт Бизнес иновационен център „Екомедбио“ към Министерството на химическата промишленост. През 1996 г. основава собствена фирма за производство на високотехнологични медицински изделия за еднократна употреба, за нуждите на болнични заведения у нас и в чужбина.
Съпруг е на д-р инж. Росица Ненова Костова – Витанова /виж отделна статия/.