Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дмн

Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дмн е родена на 19 май 1958 г. в с. Ружинци. През 1977 г. завършва с пълно отличие и златен медал Гимназия с преподаване на чужди езици „Лиляна Димитрова“ – Видин и е приета за студент във Медицинска академия – София. Завършва висшето си образование през 1983 г. със специалност „Медицина“ и постъпва на работа в РБ – Свищов като ординатор и патоанатом. След конкурс през 1984 г. става асистент в катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“ към Медицинския факултет при Тракийски университет – Стара Загора. През 1988 г. специализира „Патологоанатомия“ в МА-София. Последователно е назначавана за старши асистент /1989/ и главен асистент /1993/. През 1989 г. специализира ултраструктурна чернодробна патология при акад. Серов и проф. Лебедев в СССР, а през 1999 г. защитава докторската си дисертация на тема „Роля на синусоидалните клетки на Ito и pit клетките във фибропластичния процес в черния дроб“. От 2002 г. е избрана за доцент към катедрата. От 2004 г. до 2007 г. е зам.декан по научно-изследователската дейност на факултета, а през 2007 г. е избрана за Декан на МФ и ръководител на катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“. През 2013 г. и е присъдено научното звание професор по специалността „Патологоанатомия и цитопатология“.
Проф. Мая Гълъбова има над 30 години преподавателска дейност в следните дисциплини и специалности – специална медицина, обща патология, клинична патология, соматопатология, онкопатология, социални дейности и др.
Научните й интереси са в областите – патолого-анатомия, онкология, чернодробна патология, изследване на карциномите на щитовидната жлеза и др. Тя е създател и на две съвременни лаборатории – Имунохистологична лаборатория и Лаборатория по молекулярна патология.
Проф. д-р Мая Гълъбова е автор на 6 монографии и 2 учебника и има над 100 статии в български и над 60 статии в чужди списания и специализирани издания. Над 350 са цитиранията на нейни трудове.

Носител е на няколко престижни професионални награди – Falk Simposium, Bucharest, Romania /2000/, наградата „Професор Димитър Каданов“ /2003/, 1-ва награда Falk Simposium №157, Freiburg, Germany /2006/, 3-та награда Falk Simposium №162, Dresden, Germany /2007/ и др.

През 2020 г. е включена в престижната класация на Станфордския университет /САЩ, Калифорния/ на най-добрите учени в света.
Владее и ползва английски и руски език.