Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дмн

Родена е на 19 май 1958 г. в с. Ружинци. През 1977 г. завършва с пълно отличие и златен медал Гимназия с преподаване на чужди езици “Лиляна Димитрова” – Видин и е приета за студент във ВМИ – София. Завършва висшето си образование през 1983 г. и постъпва на работа в РБ – Свищов като ординатор и патоанатом. След конкурс през 1984 г. става асистент в катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“ към Медицинския факултет при Тракийски университет – Стара Загора. Последователно е назначавана за старши асистент /1989/ и главен асистент /1993/. През 1989 г. специализира ултраструктурна чернодробна патология при акад. Серов и проф. Лебедев в СССР, а през 1999 г. защитава докторската си дисертация на тема „Роля на синусоидалните клетки на Ito и pit клетките във фибропластичния процес в черния дроб“. От 2002 г. е избрана за доцент към катедрата. От 2004 г. до 2007 г. е зам.декан по научно изследователската дейност на факултета, а през 2007 г. е избрана за Декан на МФ и ръководител на катедра ОКПСМД. През 2013 г. и е присъдено научното звание професор по специалността „Патологоанатомия и цитопатология“.
Проф. Мая Гълъбова има над 30 години преподавателска дейност в следните дисциплини и специалности – специална медицина, обща патология, клинична патология, соматопатология, онкопатология, социални дейности и др.
Научните й интереси са в областите – патолого-анатомия, онкология, чернодробна патология, изследване на карциномите на щитовидната жлеза и др. Тя е създател и на две съвременни лаборатории – Имунохистологична лаборатория и Лаборатория по молекулярна патология.
Проф. д-р Мая Гълъбова е автор на 6 монографии и 2 учебника и има над 100 статии в български и над 60 статии в чужди списания и специализирани издания. Над 350 са цитиранията на нейни трудове.

През 2020 г. е включена в престижната класация на Станфордския университет /САЩ, Калифорния/ на най-добрите учени в света.
Владее и ползва английски и руски език.