Проф.здн Марко Леон Лиджи

/1916-1985/
Роден е във Видин на 31 януари 1916 г.  Семейството му емигрира в САЩ. Завършва агрономо-лесовъдския факултет на СУ през 1938 г. Работи като преподавател и директор на земеделските училища в с. Бойница, гр. Брегово и с. Ковачица, Монтанска област. За активна антифашистка дейност през 1943 г. е осъден на 10 години затвор. След 9.9.1944 г. е бил  директор на МТС и КОС и председател на Околийския народен съвет във Видин. През периода 1957-1962 г. е научен сътрудник в Института по икономика и организация на селското стопанство-София. През 1963 г. става старши научен сътрудник, а през 1974 г.  професор. Работил е като заместник директор на Института /1965-68, 1976-1977/

Има множество научни трудове и публикации по проблемите на селското стопанство. По значими от тях са “Усъвършенствуване на териториалното разпределение и концентрация на селскостопанското производство в България”, “За по-доходно птицевъдство в ТКЗС”/1958/, “Специализация на селскостопанското производство в Ресенски и Варненски окръг”/1963/ и в съавторство “Териториално разпределение на селскостопанското производство в НРБ”, “Развитие и ефективност на зърненото производство в НР България”/1972/ и др.

Марко Леон Лиджи е удостоен с високи държавни отличия и званието “Заслужил деятел на науката”/1980/.

Умира на 31 юли 1980 г. в София.