Проф.д-р Мария Златкова Станкова

Родена е през 1975г. в София, но родителите й са от с.Гъмзово. Средното си образование завършва в ГПЧЕ-Видин през 1993г., а висше през 1997г. в ЮЗУ“Неофит Рилски“-Благоевград по специалността „Туризъм“. Последователно е избирана за асистент, старши и главен асистент в катедра „Туризъм“ на университета. През 2001г. защитава докторската си дисертация на тема „Повишаване на конкурентноспособността на туристическата дестинация“, а през 2006г. е избрана за доцент. От 2003 до 2007г. е гост преподавател във Факултета по угостителство и туризъм – Охрид, Македония. Специализирала е в чужбина през 2005, 2011, 2012 и 2013г. През 2015г. е избрана за професор в Частно висше училище Колеж по туризъм – Благоевград, където е преподавател и ръководител на Научноизследователския център от 2012г.
В преподавателската си дейност застъпва следните основни дисциплини – „География на туризма“, „Туроператорска, агентска и транспортна дейност“ и „Конкурентни стратегии в развитието на туризма“. С особена популярност се ползват от студенти и работещи в сферата на туризма учебниците „Осигуряване на устойчив туризъм в туристическа дестинация“ и „Счетоводно-информационно осигуряване на туристическата агенция“, както и учебното помагало „Устройство на туристическата дестинация в България“.
Проф. Мария Станкова е участвала до 2015г. в 15 проекта. Член е на 6 редакционни колегии и научни конференции. Има изготвени 24 рецензии на научни публикации, монографични трудове, книги и студии и становища за кандидати за присъждане на образователно-научната степен „доктор“. Участвала е в десетки научни срещи, конференции, симпозиуми и дискусии у нас и в чужбина.
Автор и съавтор е на 7 монографии, един учебник, 3 учебни помагала, 5 студии и множество статии, доклади и популярни публикации в страната и в чужди издания. Сред заглавията се открояват монографиите „Анализ на туристическата дестинация“, „Ресурсна осигуреност на туристическата дестинация“, Диверсификационни стратегии в туризма“ и „Стратегии за устойчив туризъм“, а сред студиите „Анализ за състоянието и развитието на туризма в Югозападна България, област Благоевград“, „Оптимизация в управлението на туристическата дестинация“, „Структурни изменения в туристическото търсене и диверсификацията“, „В търсене на ефективни решения чрез системния анализ в туризма“ и др. Има регистрирани над 30 цитирания в наши и чужди научни публикации.
Владее отлично френски и английски език и ползва румънски и хърватски език.