Доц.ст.н.с.IIст. д-р инж. Любомир Георгиев Станев

Роден е на 19 септември 1943г. в с.Косово. Средното си образование получава в Бреговската гимназия. През 1969г. завършва ВИММЕСС – Русе, специалност ремонт и експлоатация на машиностроителния парк. През 1974г. става ръководител на група в БРВЕССТ – Русе. През 1976г. специализира „Надеждност на изделията“ във ВИММЕСС, а през 1988г. „Изпитване на материалите“ в Ремдеталь, Москва. През 1989г. защитава дисертацията си/к.т.н./ на тема „Изследване процеса на сработване и износване на ремонтирани двигатели от селскостопанската техника при производственото прогонване“. От 1991г. е ст.н.с. II ст. по технология на възстановяването в НИТИРССТ – Русе и ръководител на секция „Възстановяване“. В периода 1988-94г. е Научен секретар на НИТИРССТ, а през 1997г. е избран за доцент по автомобили, трактори и кари в катедра „Мобилна и военна техника“ при ТУ – София – филиал Пловдив. През 2007г. става професор.
Основните области на научната му и преподавателска дейност са: ремонт на машините, възстановяване на детайлите, изпитване на надежност, технология на ремонта на ВКМ, организация на ремонта на ВКМ, качество и надежност на ВКМ.
Автор и съавтор е на следните учебни издания и книги – „Инструкция за разработване на технологични процеси за възстановяване“/1984/, „Атлас технологии за възстановяване на Т150-К“/1985/, „Съмременни технологии за възстановяване на детайли“/1985/, „Ръководство за лабораторни упражнения по технология на ремонта на ДКМ“/1999/, „Организация и ремонт на транспортната техника“/2001/, „Качество на възстановените детайли от транспортната техника“, „Ръководство за лабораторни упражнения“/Подържане и ремонт на транспортна техника/2001/, „Подържане и ремонт на транспортна техника“ I и II част/2001-2002/, „Надеждност на транспортната техника“/2002/, „ Техническа експлоатация на автомобила“/2004/, „Рационални прогресивни технологии за възстановяване на детайли от транспортната техника“/2005/ и др.
Награден е с медал „Климент Охридски“/1976/ и Златна значка на ТНТМ/1981/.