Доц.д-р Любомир Борисов Георгиев

Роден е на 28 декември 1960 г. в Белоградчик, но коренът му е от с. Горни Лом. През 1978 г. завършва Белоградчишката гимназия, а през 1984 г. висшето си образование във ВФСИ – Свищов по специалността „Финанси, кредит и застрахователно дело“. От 1985 г. започва и преподавателската му кариера – назначен е за асистент в Икономическия университет – Варна. Последователно е повишаван в старши/1988/ и главен асистент/1994/ в катедра „Финанси и кредит“ на университета. Образователната си и научна степен „доктор по икономика“ добива след защитата на дисертация на тема „Институционална структура на финансовото посредничество/теория, еволюция, измерения в България/“. През 2007 г. е избран за доцент.
Преподавателските дисциплини, по които чете лекции са: „Теория на финансовото посредничество“, „Банково дело“, „Сравнителни банкови системи“ и др. Изнася лекции от 2006г. и в Международния банков институт – София по дисциплината „Финансово посредничество“.
Автор и съавтор е на над 60 научни публикации – студията „Мрежова структура и конвергенция на финансовите системи“/2009/, монографиите: „Въведение в теорията на банкерството“/2000/, „Банкови системи“/две издания 2001 и 2005 г./, „В света на модерното банкиране“/2007/, учебниците: „Финансово посредничество“ /2005,2014/, „Корпоративни финанси“ /2006/, „Въведение в банковото дело“/2009/, „Въведение във финансите“/2009, 2011/, електронните учебници: „Финансово посредничество“/2007/ и „Банково дело“/2008/, както и на множество доклади от участие във форуми в България и чужбина.
Бил е член на съвета на директорите на ТБ“Експресбанк“/1993-1996г./ и консултант на C-Soft – софтуерна компания, специализирана в производството на банков и финансов софтуер.
Семеен е с две деца.