Проф. Любен Николов Десев, дпн

Проф. Любен Николов Десев, дпн е роден на 23 декември 1937 г. в с. Буковец. Завършва Философско – историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1962 г. специалност „Педагогика“. През 1965 г. записва редовна аспирантура във Висшия педагогически институт „А.И. Херцен“ в Ленинград. От 1966 г. е хонорован асистент- преподавател, от 1974 г. е доцент, а от 1985 г. е професор в СУ. Преподава и във Висшия педагогически институт – Шумен, и в ЮЗУ – Благоевград. През 1982 г. получава кандидатската научната степен „доктор на психологическите науки“.
Преподава и развива научните дисциплини – педагогическа психология, стратегии и стилове на възпитанието, психология на възпитанието и възрастова психология.
Проф. Любен Десев е автор на над 300 публикации. По-значимите му научни съчинения са: „Психология на взаимоотношенията в класа“ /1969/, Социално-психологически и педагогически аспекти на доктрината човешки отношения“ /1975/, „Психологически проблеми на възпитанието“ /1976, 1987/, „Психология на малките групи. Социални илюзии и проблеми“ /1977/, „Психически климат в колектива“ /1981, 1991/, „Семейството – решаващ фактор за трезво възпитание на подрастващите /1986/, „Педагогическа психология“ /I и IIч. /1985,1986“/„Кратък речник по психология“-в съавторство /1981, 1987/, „Психология на учебния процес“ /1993/, „Психологически речник“ /1999, 2010//, „Педагогическа психология“/1996, 1999, 2003/, „Психология на творчеството“ -в съавторство /2011/, „Синергетика, въведение и речник“ /2014/, „С думи вместо с куршуми“ /2016/, „Думи бичуват, думи лекуват“ /2017/ и др.

/На снимката проф. Любен Десев е със сивия костюм/