Проф. Любен Николов Десев,дпн

Роден е на 23 декември 1937г. в с.Буковец. Завършва Философско – историческия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“през 1962г. специалност „педагогика“. През 1965г. записва редовна аспирантура във Висшия педагогически институт „А.И.Херцен“ в Ленинград. От 1966г. е хонорован преподавател, от 1974г. е доцент, а от 1985г. е професор в СУ. Преподава и във Висшия педагогически институт – Шумен, и в ЮЗУ – Благоевград. През 1982г. получава кандидатската научната степен „доктор на психологическите науки“.
Преподава и развива научните дисциплини – педагогическа психология, стратегии и стилове на възпитанието, психология на възпитанието и възрастова психология.
По-значимите му научни съчинения са: „Психология на взаимоотношенията в класа“/1969/, Социално-психологически и педагогически аспекти на доктрината човешки отношения“/1975/, „Психологически проблеми на възпитанието“/1976/, „Психология на малките групи. Социални илюзии и проблеми“/1977/, „Семейството – решаващ фактор за трезво възпитание на подрастващите/1986/, „Педагогическа психология“/I и IIч. /1985,1986“/„Кратък речник по психология“/1987/, „Психически климат в колектива“/1991/, „Психология на учебния процес“/1993/, „Психологически речник“/1999/, „Педагогическа психология“/2003/ и др.