Доц. д. н. инж. Красимира Петкова е родена на 16 юни 1958 г. в гр. Видин. Тя е дъщеря на една от емблематичните видински учителки по математика  Елисавета Жекова и на арх. Никола Петков /виж отделна статия/. Красимира Петкова завършва средното си образование във Видинската гимназия „Димитър Благоев“ през 1976 г., а висше във Висшия лесотехнически институт през 1981 г., със специалност „Горско стопанство, профил „Опазване и обогатяване на природната среда“. През 1988 г., след спечелен конкурс, е назначена за асистент в катедра „Лесовъдство“ на Факултета по горско стопанство при Лесотехническия университет, където през следващата година защитава докторската си дисертация на тема „Проучвания върху  развъждането на зелената дугласка /Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franso/ в някои райони на Стара планина“. През 1990 г. става главен асистент. От 2001 г. е доцент, а през 2020 г. защитава и втората си дисертация за придобиване на научната степен доктор на науките на тема „Потенциал за приспособимост на произходи от дугласка и обикновен бук към промени в климата“.

В преподавателската  си дейност доц. Красимира Петкова води лекции и упражнения по дисциплините – Агролесовъдски системи, Защитни залесявания, Горски култури, Основи на агролесовъдството, Технологии за възстановяване на увредени почви и терени и Агролесовъдство.

Научните ѝ интереси са в областта на  горско семепроизводство, горските разсадници, горските култури и агролесовъдство.

Красимира Петкова е член на ФС на ФГС от 2001 г. до 2023 г, както и на редица факултетни комисии и съвети. От 2005 г. до 2011 г. и от 2013 г. до 2016 г. е Заместник декан по научноизследователската работа  на Факултета за горско стопанство на ЛТУ. Членува  в Съюза на учените в България /от 2009 г. до 2017 г. е секретар на секция  „Лесотехнически науки/ и на Съюза на лесовъдите в България, а от 1993 г. до 2013 г. и в Международната организация на растениевъдите  International Plant Propagators Society /IPPS/.

Автор е на над 90 публикации, 9 учебници и учебни помагала и е взела участие в 21 научни проекта. Под нейно ръководство са защитили 1 докторант и 40 дипломанти

Владее и ползва немски, руски и английски език.