Д-р Катерина Руменова Занкова

Родена е на 22 юни 1982г. във Видин. През 2000г. завършва ГПЧЕ в родния си град. През 2005г. се дипломира с бакалавърска степен по психология, а през 2007г. става магистър със специалност “Клинична и консултативна психология“ в СУ“Св.Климент Охридски“. От 2006г. е училищен психолог. През 2008г. открива частния си кабинет по психотерапия и психологично консултиране. От 2008г. до 2010г. е хоноруван преподавател към магистърска програма „Детско-юношеска психология“ към Философския факултет на СУ. През 2010г. записва докторантура, а през 2015г. защитава докторската си дисертация на тема „Интерактивни ефекти на протективните личностни ресурси и депресивната симптоматика върху психичното здраве“.