Доц. д-р инж. Камелия Рускова е родена на 1 април 1971 г. във Видин, но родовият ѝ корен  е от с. Градец. Средното си образование завършва в ЕСПУ „Димитър Благоев“ – Видин през 1990 г., а висше в Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ – София, специалност  „Химична технология и материали за микроелектроника и електронни елементи“ през 1995 г. и записва аспирантура. През 2001 г. защитава дисертацията си на тема „Влияние на постоянни магнитни полета върху някои еластомери и материали на тяхна основа“ и придобива образователната научна степен „Доктор“. През периода 2002-2005 г. е преподавател по химия в Технологично училище „Електронни системи“ /ТУЕС/ към ТУ – София, след което е назначена за старши асистент, а от 2006 г. за главен асистент във Факултета по електронна техника и технологии“ на катедра „Химия“ към ТУ-София. През 2022 г. е избрана за доцент в същия факултет.

Доц. Рускова води лекционни курсове по химия на български и англиски език за бакалавърските и магистърски степени в специалностите „Телекумуникации“, „Индустриално строителство“ и „Приложна физика и компютърно моделиране“.

Тя е автор на един монографичен труд и едно учебно помагало и е автор и съавтор на десетки публикации в академични издания, учебни сборници и специализирани издания с научно-популярно, учебно и академично предназначение. До момента на настоящата публикация е била ръководител на един проект и член на екипа на един проект по вътрешни конкурси.