Проф. ст.н.с. I ст. Йохан Тодоров Давидов, дмн

Проф. ст.н.с. I ст. д-р Йохан Тодоров Давидов, дмн е роден на 15 октомври 1949 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше във Факултета по математика и информатика на СУ “Св. Климент Охридски“. През периода 1975-1977 г. е хоноруван асистент по математика в Университета по строителство, архитектура и геодезия- София и в Софийския университет. През 1978 г. става научен сътрудник в Института по математика и информатика на БАН и защитава кандидатската си дисертация, получавайки образователната и научна степен „доктор“. Последователно е научен сътрудник III, II и I степен до 1989 г. в ИМИ при БАН. През 1989 г. е хабилитиран за доцент, а през 2005 г. за професор. През 2004 г. защитава докторската си дисертация, получавайки образователната и научна степен „доктор на математическите науки“. Преподавал е и преподава в СУ, ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“, ВСУ “Любен Каравелов“ и ВИАС. Преподавател е или е бил участник с научна цел в различни проекти в страните Пакистан, САЩ, Германия, Франция, Турция и Италия.
Научните му интереси и преподавателската му работа са в областите на диференциалната геометрия, туисторните пространства и инвариантните псевдометрики и води магистърски и бакалавърски курсове по – многокомплексни променливи, де-черта задача, хармонични и холоморфни изображения, векторни разслоения и свързаности, дискриптивна геометрия, диференциално и интегрално смятане, комплексен анализ, диференциални уравнения на криви и повърхнини и др.
Има успешно ръководство на 8 дипломанти и 5-ма защитили докторанти и 2-ма настоящи докторанти и участва в редица български и международни научни проекти.
Автор е на над 40 публикации в научни и специализирани издания, както и на учебници и учебни помагала на български и английски език.
Бил е или е и в момента на публикацията на тази статия председател на Общото събрание на Института по математика и информатика при БАН /2009-2017/, на Програмния комитет на 29-та Пролетна конференция на Съюза на българските математици /2010/, на журита по процедури за получаване на научната степен „доктор“ и научните звания „доцент“ и „професор“ и др., както и член на Общото събрание на БАН /1010-2016/, Научния съвет на Института по математика и информатика на БАН /2008 -/, Комисията по научна политика и структурни промени на Научния съвет /2012-/, Комисията по математика на ВАК /2006-2010/, Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика на ВТУ /1992-2000/, на редакционни колегии на 4 периодични издания по математически и информационни дисциплини и т.н.