Проф.ст.н.с.Iст. Йохан Тодоров Давидов, дмн

Роден е през 1947г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше във Факултета по математика и информатика на СУ“Св.Климент Охридски“. През периода 1975-1977г. е хоноруван асистент по математика в Университета по строителство, архитектура и геодезия-София и Софийския университет. През 1978г. става научен сътрудник в Института по математика и информатика на БАН и защитава кандидатската си дисертация, получавайки образователната и научна степен „доктор“. През 1989г. става доцент, а през 2005г. професор. През 2004г. защитава докторската си дисертация. Преподавал е и преподава в СУ, ВТУ“Св.св.Кирил и Методий“, ВСУ“Л.Каравелов“ и ВИАС. Преподавател или участник с научна цел в различни проекти е бил в страните Пакистан, САЩ, Германия, Турция и Италия.
Научните му интереси са в областите на диференциалната геометрия, туисторните пространства и инвариантните псевдометрики и води магистърски и бакалавърски курсове по – многокомплексни променливи, де-черта задача, хармонични и холоморфни изображения, векторни разслоения и свързаности, дискриптивна геометрия, диференциално и интегрално смятане, комплексен анализ, диференциални уравнения на криви и повърхнини и др.
Има успешно ръководство на 5 дипломанти и 2-ма докторанти и участва в редица български и международни научни проекти.
Автор е на над 40 публикации в научни и специализирани издания, както и на учебници и учебни помагала на български и английски език.
Член е на Съюза на математиците в България и е Председател на Общото събрание на Института по математика и информатика при БАН.