Доц.д-р Йото Доков Йотов

Роден е на 6 юли 1936г. в с.Шишенци. Основното си образование завършва в родното си село, а средно в Икономическия техникум-Свищов. След отбиване на редовната си военна служба работи като икономист в ТКЗС-Бойница. Висшето си образование завършва в СА“Д.А.Ценов“-Свищов и след спечелен конкурс е назначен за асистент в академията. През 1975г. става доцент и преподавател в катедра „Застраховане и социално дело“.
Доц.Йото Йотов е автор на десетки публикации, книги, учебници и учебни помагала за студенти и докторанти. По известни негови книги и учебници са: „Актюерска техника“/1990/, „Основи на застраховането“ /1999/2004/, „Оценка на инвестициите на застрахователя“/2006/ и др.
Носител е на приза на Фондация“Проф.д-р Велеслав Гаврийски“ за цялостен принос в българското застраховане през 2003г.
Съпругата му доц.д-р Йовка Въчева Йотова/виж отделна статия/ също е възпитаник и преподавател в СА-Свищов.