Проф. д-р Йотко Каменов Иванов,двмн

Роден е на 7 февруари 1949г. в гр.Грамада. Основното си образование завършва в ОУ“Петър Берон“, а средното в Техникума по селско стопанство в родния си град. През периода 1969 – 1974г. е студент във Висшия ветеринарномедицински институт „Проф.Георги Павлов“- София. През 1975г. става аспирант, а от 1977г. до 1978г. е асистент по специалността „Паразитология и инвазионни болести“ в института. През периода 1979–1986г. е преподавател във Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора защитава дисертация и получава научна степен „Кандидат на ветеринарномедицинските науки“. През 1986г. става доцент, а през 1990г. защитава втората си дисертация и придобива научна степен „Доктор на ветеринарномедицинските науки“. През 1995г. става професор. От 1997г. е преподавател в Лесотехническия университет – София.
Проф. Иванов е изпълнявал редица отговорни ръководни длъжности – зам.декан на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийския университет – Стара Загора/1987-1989/; зам.декан на Факултета по ветеринарна медицина при Лесотехническия университет/1998-2000/; ръководител на катедра/2000-2008/; декан на Факултета по ветеринарна медицина при ЛТУ-София.
Ръководил е 2-ма докторанти и е избиран за рецензент на дисертации за научните степени „доктор“ и „доктор на науките“ и научните звания „доцент“ и „професор“. Участвал е в подготовката и ръководството на значителен брой научни проекти и разработки по ветеринарна медицина.
Многократно е участвал в научни конгреси, симпозиуми и конференции у нас и в чужбина и във форумите, организирани с деканите на ветеринарните факултети в Париж-2009г. и Виена-2010г.
Автор и съавтор е на повече от 120 научни труда, публикувани на български и английски езици в наши и чужди списания, включително и такива, които носят импакт фактор. Съавтор е на учебник по паразитология и инвазионни болести и на ръководства за упражнения на студентите от Факултета по ветеринарна медицина.
Член е на СНС при ВАК по паразитология и инвазионни болести/1991-1992/ и три мандата на СНС при ВАК по ветеринарна медицина/1988-2009/. Бил е експерт към Българската служба по акредитация/2005-2008/. Член е на Българското паразитологично дружество/1988-2005/ и на Нюйоркската академия на науките.