Проф. д-р Йотко Каменов Иванов, двмн

Проф. д-р Йотко Каменов Иванов, двмн е роден на 7 февруари 1949 г. в гр. Грамада. Основното си образование завършва в ОУ “Петър Берон“, а средното в Техникума по селско стопанство в родния си град. През периода 1969 – 1974 г. е студент във Висшия ветеринарномедицински институт „Проф. Георги Павлов“- София. През 1975 г. става аспирант, а от 1977 г. до 1978 г. е асистент по специалността „Паразитология и инвазионни болести“ в института. През периода 1979–1986 г. е преподавател във Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора защитава дисертация и получава научна степен „Кандидат на ветеринарномедицинските науки“. През 1986 г. става доцент, а през 1990 г. защитава втората си дисертация и придобива научна степен „Доктор на ветеринарномедицинските науки“. През 1995 г. става професор. От 1997 г. е преподавател в Лесотехническия университет – София по следните дисциплини – Обща паразитология, Паразитни болести по продуктивните животни, Паразитни болести по еднокопитните животни и животните за компания и Тропически паразитни болести.
Проф. Йотко Иванов е изпълнявал редица отговорни ръководни длъжности – зам.декан на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийския университет – Стара Загора /1987-1989/; зам.декан на Факултета по ветеринарна медицина при Лесотехническия университет /1998-2000/; ръководител на катедра /2000-2008/; декан на Факултета по ветеринарна медицина при ЛТУ-София.
Ръководил е 2-ма докторанти и е избиран за рецензент на дисертации за научните степени „доктор“ и „доктор на науките“ и научните звания „доцент“ и „професор“. Участвал е в подготовката и ръководството на значителен брой научни проекти и разработки по ветеринарна медицина.
Многократно е участвал в научни конгреси, симпозиуми и конференции у нас и в чужбина и във форумите, организирани с деканите на ветеринарните факултети в Париж-2009 г. и Виена-2010 г.
Автор и съавтор е на повече от 120 научни труда, публикувани на български и английски език в наши и чужди списания, включително и такива, които носят импакт фактор. Съавтор е на учебник по паразитология и инвазионни болести и на ръководства за упражнения на студентите от Факултета по ветеринарна медицина.

Владее и ползва руски и английски език.
Член е на Специализирания научен съвет при ВАК по паразитология и инвазионни болести /1991-1992/ и три мандата на СНС при ВАК по ветеринарна медицина /1988-2009/. Бил е експерт към Българската служба по акредитация /2005-2008/. Член е на Българското паразитологично дружество /1988-2005/ и на Нюйоркската академия на науките.