Доц. д-р Йосиф Аврамов Аврамов

Доц. д-р Йосиф Аврамов Аврамов е роден на 17 февруари 1959 г. в гр. Провадия. Баща му е известен юрист, а родът му включва плеяда успешни финансисти от Видин, като до 1923 г. прадядо му е притежавал собствена неголяма банка . Йосиф Аврамов прекарва живота си в София, а  част от детските и юношеските си години и във Видин. През 1980 г. завършва СА “Д.А. Ценов“- Свищов, специалност „Финанси и кредит“, а от 1978 г. до 1982 г. учи и се дипломира и с втора специалност „Икономист-еколог“. От 1980 г. до 1983 г. е инспектор в ДСК-Софийски окръжен клон /наследник на Българска инвестиционна банка/  по ипотечно кредитиране на индивидуални и чрез възлагане жилищни сгради. От 1983 г. до 1986 г. е специалист  в Министерството на финансите по приходи от населението. През периода 1984-86 г. е на следдипломна квалификация по управление на финансите във Висшияикономически институт „Карл Маркс“ – София. През 1986 г. е назначен за главен специалист по данъци и такси от населението и контрол върху спиртния монопол в НРБ към Министерството на финансите. От 1988 г. до 1990 г. е главен инспектор към Комитета за държавен и народен контрол, а от 1991 г. до 1992 г. е началник на управление „Финанси и инвестиции“ на Министерството на науката и висшено образование. След 1992 г. е председател на Управителния съвет на Международния фонд „Център за приватизация и за чуждестранни инвестиции в България“, а до 1994 г. и съветник в Комисия за защита на конкуренцията. През периода 1994-95 г. е старши съветник в Комисията по икономическа политика при Нароното събрание. През 1997 г. защитава докторската си дисертация и става зам.председател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара, а понастоящем е съпредседател на камарата. През 2008 г. е избран за председател на Консултантски център по европейски програми „Люлин“. През 2009 г. Йосиф Аврамов е привлечен за хонорован преподавател по финанси, банково дело и финансов контрол в Стопанския факултет на Техническия университет – София. От 2013 г. е доцент  /щатен преподавател/ по същите дисциплини и в Университета по библиотекознание и информационни технологии – София. Преподавал е също и в Техническия университет-Габрово, в УНСС и в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2018 г. доц. Йосиф Аврамов е преподавател в Нов български университет, департамент „Телеомуникации“.

Основните научни теми в преподавателската му работа са: Основи на икономиката и телекомуникациите, Пари, банки и капиталови пазари, Иновации и предприемачество в дигиталния свят, Инвестиции и финансиране на иновационните дейности,  Финансови инструменти за високотехнологичните фирми, Инвестиционни стратегии на небанкови финансови институции, Финансиране на проекти, Финансова иконометрия, Финансов мениджмънт на дребния и средния бизнес и др., а научните му интереси са в областите – Публични финанси, Финансово-данъчен контрол, Бюджетен контрол, Банков контрол и др.
Доц. д-р Йосиф Аврамов е автор и съавтор на 23 книги и учебници по финанси, банково дело и финансов контрол, а понастоящем в издателството на НБУ е под печат последната му монография – второто основно преработено и допълнено издание на книгата „Силата на парите“. Автор е и  на над 120 научни статии в специализирани издания и на над 300 научно-популярни публикации в периодичния печат. Значим интерес сред специалистите представляват книгите, монографиите и разделите в сборници по финансови въпроси: „Взаимоотношения на стопанските субекти с бюджета“ /1998/, „Основи на данъчното облагане и данъчния контрол“ /1998/, „Банков контрол“ /2002/, „Митнически и данъчен контрол“ /2002/, „Теория и история на парите и кредита“ /2003/, „Финанси на малката и средна фирма“ /2004/ „Силата на парите“ /2005/, „Данъчен и митнически контрол“ /2005/ „Еврото-утрешните пари“ /2006/, „Корпративни финанси“ /2008/, „Българският парламент и преходът“ /2009/, „Присъединяването на България към Еврозоната. Икономически и социални измерения“ /2010/, „Проблеми на финансирането на малкия и среден бизнес в България“ /2014/ и „Функционални спесификации на електронни платформи за борсова търговия с ценни книжа и с иновативни продукти“ /2015/ и учебниците и учебните пособия – „Основи на данъчното облагане и данъчния контрол“ /1999/, „Данъчен и метнически контрол“ /2001/, „Финанси на малката и средна фирма. Корпоративни финанси“ /2004/, „Възможности и подходи за развитие на публично-частното партньорство“ /2014/,  „Прилагане на финансов инженеринг при публично-частните проекти“ /2016/, „България в предверието на еврозоната“ /2020/ и др. Последната му излязла на пазара монография „Финансов инженерик в телекомуникациите“ /2021/, която е издадена  в Издателството на НБУ, неотдавна бе представена в Представителството на  Европейската комисия и Европейския парламент в София при много голям интерес.
Член е на два творчески съюза: Съюза на Българските журналисти и  Съюза на учените в България. Участва и в ръководството на две безнес оганизации: съпредседател е на Националната предприемаческа и  занаятчийска камара, а също е и член на УС на Българската търговско-промишлена палата. Бил е член и на редколегиите  на сп.“Ново време“ в предходните години и сп. „Вътрешен одитор. 

Владее  френски и руски езици и ползва английски език.