Доц. д-р Йосиф Аврамов Аврамов

Доц. д-р Йосиф Аврамов Аврамов е роден на 17 февруари 1959 г. в София. Родителите му са финансисти от Видин и са от фамилии на потомствени финансисти и банкери. Той прекарва част от детските и юношеските си години във Видин. През 1980 г. завършва СА “Д.А. Ценов“- Свищов, специалност „Финанси и кредит“, а от 1978 г. до 1982 г. и втора специалност „Икономист-еколог“. От 1980 г. до 1983 г. е инспектор в ДСК-София по кредитиране на жилищни сгради, промишлени и търговски обекти. От 1983 г. до 1986 г. е специалист  в Министерството на финансите. През периода 1984-86 г. е на следдипломна квалификация по управление на финансите във ВИИ „Карл Маркс“ – София. През 1986 г. е назначен за главен специалист по данъци от населението и контрол върху спиртния монопол в НРБ към МФ. От 1988 г. до 1990 г. е главен инспектор към Комитета за държавен и народен контрол, а по-късно за една година е началник на управление „Финанси и инвестиции“ на Министерството на науката и висшено образование. След 1992 г. е председател на Управителния съвет на Международния фонд „Център за приватизация и за чуждестранни инвестиции в България“, а до 1994 г. и съветник в Комисия за защита на конкуренцията. През периода 1994-95 г. е старши съветник в Комисията по икономическа политика при Нароното събрание. През 1995 г. защитава докторската си дисертация и става зам.председател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара. През 2008 г. е избран за председател на Консултантски център по европейски програми.
През 2010 г. Йосиф Аврамов е привлечен за хонорован преподавател по финанси, банково дело и финансов контрол в Стопанския факултет на Техническия университет – София. От 2013 г. е доцент и щатен преподавател по същите дисциплини и в Университета по библиотекознание и информационни технологии – София. Преподавал е и в ТУ-Габрово и СУ „Св. Климент Охридски“, а от 2019 г. е преподавател в Нов български университет.

Основните научни теми в преподавателската му работа са: Основи на икономиката и телекомуникациите, Пари, банки и капиталови пазари, Иновации и предприемачество в дигиталния свят, Инвестиции и финансиране на иновационните дейности, Диструптивни иновации в ИКТ, Финансови инструменти за високотехнологичните фирми, Инвестиционни стратегии на небанкови финансови институции, Финансиране на проекти, Финансова иконометрия, Финансов мениджмънт на дребния и средния бизнес и др., а научните му интереси са в областите – Публични финанси, Финансово-данъчен контрол, Бюджетен контрол, Банков контрол и др.
Доц. д-р Йосиф Аврамов е автор на 15 книги и учебници по финанси, банково дело и финансов контрол, на над 50 научни статии в специализирани издания и на над 300 научно-популярни публикации в периодичния печат. Значим интерес сред специалистите представляват книгите, монографиите и разделите в сборници по финансови въпроси: „Взаимоотношения на стопанските субекти с бюджета“ /1998/, „Основи на данъчното облагане и данъчния контрол“ /1998/, „Банков контрол“ /2002/, „Митнически и данъчен контрол“ /2002/, „Тория и история на парите и кредита“ /2003/, „Финанси на малката и средна фирма“ /2004/ „Силата на парите“ /2005/, „Данъчен и митнически контрол“ /2005/ „Еврото-утрешните пари“ /2006/, „Корпративни финанси“ /2008/, „Българският парламент и преходът“ /2009/, „Присъединяването на България към Еврозоната. Икономически и социални измерения“ /2010/, „Проблеми на финансирането на малкия и среден бизнес в България“ /2014/ и „Функционални спесификации на електронни платформи за борсова търговия с ценни книжа и с иновативни продукти“ /2015/ и учебниците и учебните пособия – „Основи на данъчното облагане и данъчния контрол“ /1999/, „Данъчен и метнически контрол“ /2001/, „Финанси на малката и средната фирма, Корпоративни финанси“ /2004/, „Възможности и подходи за развитие на публично-частното партньорство“ /2014/, „Финансови спесификации на електронни платформи за борсова търговия с ценни книжа и иновативни продукти“ /2015/, „Прилагане на финансов инженеринг при публично-частните проекти“ /2016/, „България в предверието на еврозоната“ /2020/, „Финансов инженеринг в телекомуникациите“ /2021/ и др.
Член е на Съюза на Българските журналисти, Съюза на учените в България и на УС на Българската търговско- промишлена палата. Член е и на редколегията на сп.“Ново време“ от 2003 г. Собственик е на фирма „Консултантски център по европейски програми „Люлин“ и председател на сдружение и фондация регистрирани в обществена полза.

Владее и ползва английски, френски и руски език.