Доц.д-р Йосиф Аврамов Аврамов

Роден е на 17 февруари 1959г. в София. Родителите му са от Видин. През 1980г. завършва СА“Д.А.Ценов“-Свищов, специалност „Финанси и кредит“. От 1980г. до 1983г. е инспектор в ДСК-София по кредитиране на жилищни сгради, промишлени и търговски обекти. През периода 1984-86г. е на следдипломна квалификация по управление на финансите. През 1986г. е назначен за главен специалист по данъци от населението и контрол върху спиртния монопол в НРБ. От 1988г. до 1990г. е главен инспектор към Комитета за държавен и народен контрол, а по-късно за една година е началник на управление „Финанси и инвестиции“ на Министерството на науката и висшено образование. След 1992г. е председател на Управителния съвет на Международен център за приватизация и за чуждестранни инвестиции в България. През 1995г. защитава докторската си дисертация и става зам.председател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара. През 2008г. е избран за председател на Консултантски център по европейски програми.
През 2010г. Йосиф Аврамов е привлечен за хонорован преподавател по финанси, банково дело и финансов контрол в Стопанския факултет на Техническия университет – София. От 2013г. е доцент и щатен преподавател по същите дисциплини и в Университета по библиотекознание и информационни технологии – София.
Доц.д-р Йосиф Аврамов е автор на 15 книги и учебници по финанси, банково дело и финансов контрол, на над 50 научни статии в специализирани издания и на над 300 научно-популярни публикации в периодичния печат. Значим интерес сред специалистите представляват книгите и монографиите: „Банков контрол“/2002/, „Силата на парите“ /2005/, „Еврото-утрешните пари“/2006/, „Присъединяването на България към Еврозоната. Икономически и социални измерения“/2010/, „Проблеми на финансирането на малкия и среден бизнес в България“/2014/ и „Функционални спесификации на електронни платформи за борсова търговия с ценни книжа и с иновативни продукти“/2015/ и учебниците и учебните пособия – „Основи на данъчното облагане и данъчния контрол“/1999/, „Данъчен и метнически контрол“/2001/, „Финанси на малката и средната фирма, Корпоративни финанси“/2004/, „Възможности и подходи за развитие на публично-частното партньорство“/2014/ и др.
Член е на Съюза на Българските журналисти, Съюза на учените в България и на УС на БТПП. Член е и на редколегията на сп.“Ново време“ от 2003г. Собственик е на фирми и председател на сдружение и фондация регистрирани в обществена полза.