Доц. д-р инж. Илко Антов Добричов

Доц. д-р инж. Илко Антов Добричов е роден в с. Горни Лом, общ. Чупрене през 1959 г. Средното си образование завършва в ЕСПУ ”Хр.Ботев”, гр. Белоградчик през 1977 г.
Приет е за редовен студент във Висшия лесотехнически институт през 1979 г. Завършва института през 1984 г. със специалност „Горско стопанство”. От 1985 г. до 1988 г. работи като проектант в ИППГСС ”Агролеспроект”- София. През 1988 г. постъпва на работа в ЛТУ като асистент. През 1995 г. защитава докторската си дисертация на тема „Модели за кубиране и сортиментиране на отделни дървета и цели дървостой”. От 2008 г. е доцент. Чете лекции по дисциплините „Горска таксация и лесоустройство” и „Основи на лесоустройството и горска таксация”. Научните му интереси са и в сферите на инвентаризацията на горите, оценката на горите и земите от горския фонд, екологичната оценка на гори при ОВОС и др.
Доц. Добричов има над 30 публикации в научните области, на които се е посветил  и е участвал над 40 пъти в екипи решаващи научно-изследователски проблеми и разработващи научни проекти.
Баща е на ас. Анна Илкова Добричова /виж отделна статия/.