Доц. д-р инж. Илко Антов Добричов

Роден в с.Горни лом, общ.Чупрене през 1959г. Средното си образование завършва в ЕСПУ”Хр.Ботев”, гр.Белоградчик през 1977г.
Приет е за редовен студент във ВЛТИ през 1979г. Завършва института през 1984г. със специалност „Горско стопанство”. От 1985 до 1988г. работи като проектант в ИППГСС”Агролеспроект”-София. През 1988г. постъпва на работа в ЛТУ като асистент. През 1995г. защитава докторската си дисертация на тема „Модели за кубиране и сортиментиране на отделни дървета и цели дървостои”. От 2008г. е доцент. Чете лекции по дисциплините „Горска таксация и лесоустройство” и „Основи на лесоустройството и горска таксация”. Научните му интереси са и в сферите на инвентаризацията на горите, оценката на горите и земите от ГФ, екологичната оценка на гори при ОВОС и др.
Доц.Добричов има над 30 публикации в научните области, на които се е посветил дейността си и е участвал над 40 пъти в екипи решаващи научно-изследователски проблеми и разработващи научни проекти.
Баща е на ас.Анна Илкова Добричова/виж отделна статия/.