Доц. ст.н.с. IIст. д-р Илка Цветкова Симеонова-Драганова, дин

Доц. ст.н.с. II ст. д-р Илка Цветкова Симеонова – Драганова, дин е родена на 20 юли 1940 г. в с. Долни Лом в учителско семейство. Баща й Цветко Симеонов Марков е първия председател на създаденото през 1958 г. ТКЗС в селото. През същата година тя с отличие завършва Белоградчишката гимназия, а през 1963 г. отново с отличие и  Висшия селскостопански институт – София, специалност „Икономика на селското стопанство“. От 1963 г. по разпределение започва работа като главен икономист в ТКЗС с. Брестовица, Ловешка област, където през 1964 г. се ражда и дъщеря й Маргарет. През 1968 г. след спечелване на конкурс постъпва като научен сътрудник в Института по икономика и организация на селското стопанство в София, секция „Икономика на труда“ където работи до пенсионирането си. През 1974 г. защитава дисертация на тема „Заплащане на труда в животновъдството“ и получава научната и образователна степен „Кандидат на икономическите науки“/доктор/, а през 1980 г. става ст.н.с. II ст. и получава научното звание доцент. През периода 1993 – 2001 г. е зам.директор по науката в Института по аграрна икономика. Работи и като хоноруван преподавател /1978-1986/ в Университета за национално и световно стопанство /тогава ВИИ “Карл Маркс“/. Ръководи редица докторанти и специализанти. Рецензира докторски дисертации, дипломни работи и хабилитации на научни работници. Изнася лекции в цялата страна и консултира специалисти по проблемите на заплащането на труда.
След пенсионирането си доц. Илка Драганова работи като съветник в Министерството на земеделието и храните и като експерт в Академията на селскостопанските науки. Член е на редколегиите на няколко научни и научно-приложни списания – „Икономика и управление на селското стопанство“, „Земеделска кооперация в България“, „Агрокомпас“ и др.
Научните й интереси са в областта на икономиката и социологията на труда и селото. Изследва проблемите на пазара на труда, квалификацията и качествената оценка на труда, организацията на работната заплата, доходите на домакинствата, развитие на селските райони, бита и начина на живот в българското село. Обект на нейните изследвания са и възникващите остри социално-икономически проблеми на пазара на труда – безработицата, бедността, неравенството във формите на доходите и трудовата дискриминация.
Доц. Илка Драганова апробира научните си изследвания при специализации в научни институти по икономика на труда в Прага, Варшава, Будапеща, Лайпциг, Берлин, Москва и Хавана.
Автор е на над 260 научни публикации, издадени у нас и в чужбина в списания, сборници, брошури и периодични издания. Участвала е самостоятелно или в съавторство в написването и отпечатването на 21 книги и 2 учебника.
Едни от последните й публикации са: „Методически проблеми на заплащането на труда в земеделските кооперации“ /1999/, „Информационна папка-професионална характеристика на професията агротехник“ /2000/, „Социално-историческо развитие на региона“ /2000/, „Доходите от земеделието-основен мотивиращ фактор за устойчиво развитие“ /2001/ и др.
Нейна дъщеря е проф. д-р Маргарет Драганова Димитрова /виж отделна статия/.