Проф. д-р ст.н.с. I ст. инж. Иван Асенов Доцински, дтн

Проф. д-р ст.н.с. I ст. инж. Иван Асенов Доцински, дмн е роден на 7 февруари 1934 г. в с. Бело поле. През 1966 г. завършва ВМЕИ – София и започва работа като ръководител на конструктивна служба в Дирекция по електромедицинска апаратура. През 1970 г. става началник отдел, а през 1973 г. защитава кандидатската си дисертация на тема „Метод за ускорено изпитване на контактни системи на комотационни апарати за ниско напрежение“. От 1976 г. е ст.н.с. II ст. и ръководител на секция в Института по медицинска техника, а през 1978 г. е вече на работа в Медицинска академия, където през 1987 г. защитава дисертация за научна степен „доктор на техническите науки“ на тема „Методи и устройства за анализ на кардиологични сигнали“. През 1989 г. става ст.н.с. I ст., а от 1994 г. е на работа в Централната лаборатория за биомедицинско инженерство при БАН. От 1996 г. до 2000 г. е професор по биомедицинско инженерство в кадедра „Електронна техника“ при Факултета по електронна техника и технологии на ТУ – София.
Основни области на научната и преподавателската му дейност са: регистриране и анализ на биомедицински сигнали, физиотерапия, ренгенова техника, микропроцесорни и микрокомпютърни системи в медицината, електросимулация, медицинска физика и др.
Автор е на повече от 170 научни публикации в наши и чужди издания. Има 17 авторски свидетелства и патенти. Регистрирани са над 500 цитирания от негови трудове и е участвал в повече от 70 изследователски проекти и разработки.
Бил е Председател на Научния съвет на ЦЛБМИ – БАН и на ТК 69 “Медицински изделия“ – Комитет по стандартизация, член и зам.председател на Специализирания научен съвет по електронна и компютърна техника, зам.председател на Българското дружество по медицинска физика и биомедицинско инженерство, член на: Международната федерация по медицинска физика и биомедицинско инженерство, Факултетния съвет на ФЕЕТ, Специализирания научен съвет /СНС/ по автоматика и системи на управление, СНС по радиоелектроника, НС на ИИТ – БАН, СНС по радио и комуникационна техника, New York Akademi of Science, редколегията на сп.“Е + Е“ и други научни списания и издания, както и на редица комисии и научни съвети.
Проф. Иван Доцински има и множество отличия и награди – Златна значка за принос в техническия прогрес /1974/, Народен орден на труда – златен /1976/, Почетна грамота на Координационния център на СИВ за развитие на медицинската техника /1979/, Почетен диплом на Координационния съвет на СИВ /1981/, Почетен изобретател /1981 и 1989/, Грамота „Златни ръце“ /1984/, Златна значка за младежко научно и техническо творчество /1985/, включен е в Who’s Who Worldq 16 th Edition /1999/.
Владее френски, руски и английски език.