Проф. инж. Иван Асенов Доцински,дтн

Роден е на 7 февруари 1934г. в с.Бело поле. През 1966г. завършва ВМЕИ – София и започва работа като ръководител на конструктивна служба в Дирекция по електромедицинска апаратура, през 1970г. става началник отдел, а през 1973г. защитава кандидатската си дисертация на тема „Метод за ускорено изпитване на контактни системи на комотационни апарати за ниско напрежение“. От 1976г. е ст.н.с. II ст. и ръководител на секция в Института по медицинска техника, а през 1978г. е вече на работа в Медицинска академия, където през 1987г. защитава дисертация за научна степен „доктор на техническите науки“ на тема „Методи и устройства за анализ на кардиологични сигнали“. През 1989г. става ст.н.с. I ст., а от 1994г. е на работа в Централната лаболатория за биомедицинско инженерство при БАН. От 1996г. до 2000г. професор по биомедицинско инженерство в кадедра „Електронна техника“ при Факултета по електронна техника и технологии на ТУ – София.
Основни области на научната и преподавателската му дейност са: регистриране и анализ на биомедицински сигнали, физиотерапия, ренгенова техника, микропроцесорни и микрокомпютърни системи в медицината, електросимулация, медицинска физика и др.
Автор е на повече от 170 научни публикации в наши и чужди издания. Има 17 авторски свидетелства и патенти. Регистрирани са над 500 цитирания и е участвал в повече от 70 изследователски проекти и разработки.
Бил е Председател на НС на ЦЛБМИ – БАН и на ТК 69“Медицински изделия“ – Комитет по стандартизация, член и зам.председател на СНС по електронна и компютърна техника, зам.председател на Българското дружество по медицинска физика и биомедицинско инженерство, член на: Международната федерация по медицинска физика и биомедицинско инженерство, Факултетния съвет на ФЕЕТ, СНС по автоматика и системи на управление, СНС по радиоелектроника, НС на ИИТ – БАН, СНС по радио и комуникационна техника, New York Akademi of Science, редколегията на сп.“Е + Е“ и други научни списания и издания, както и на редица комисии и научни съвети.
Проф.Доцински има и множество отличия и награди – Златна значка за принос в техническия прогрес/1974/, Народен орден на труда – златен/1976/, Почетна грамота на Координационния център на СИВ за развитие на медицинската техника/1979/, Почетен диплом на Координационния съвет на СИВ/1981/, Почетен изобретател/1981 и 1989/, Грамота „Златни ръце“/1984/, Златна значка за младежко научно и техническо творчество/1985/, включен е в Who’s Who Worldq 16 th Edition/1999/.
Владее френски, руски и английски език.