Доц. д-р инж. Иван Александров Ангелов

Доц. д-р инж. Иван Александров Ангелов е роден на 11 април 1946 г. в с. Долни Лом. Средното си образование завършва в ТМТ “Юрий Гагарин“ гр. Монтана през 1965 г., специалност „Топла обработка на металите“. От 1966 г. е на работа като шлосер-матричар в Телефонния завод в Белоградчик. През 1968-70 г. завършва полувисшия ПУС-Габрово със специалност „Заваряване на металите“, а през следващата година е приет за студент във ВМЕИ – Габрово, който завършва през 1975 г. със специалност „Механично уредостроене“ и е приет за аспирант към института по специалността „Строителна механика-съпротивление на металите“. През периода 1982-86 г. е научен сътрудник. През 1986 г. защитава дисертация на тема „Изследване на конструктивната якост на азотни нисколегирани стомани от типа Г2 САФ“ и придобива научната степен „кандидат на техническите науки“- доктор. Работи две години във фирма НИПКИ ТОКС. Преподавателската си дейност започва след спечелен конкурс за главен асистент във ВМЕИ-Габрово по специалността „Материалознание и технология на машиностроителните материали“. През 1990 г. става доцент.
Бил е член на Факултетния съвет на Факултет „Машиностроене и уредостроене“ /1999-2007/, на Академичния съвет /1999-2007/ и на Факултетната атестационна комисия /2003-2007/ при ТУ-Габрово. След 2007 г. е ръководител на катедра.
Специализирал е във Филиала по кибернетика на ХТИ-София по направление „Математическо моделиране и оптимизация на технологичните процеси“ /1986-1988/.
Доц. Иван Александров Ангелов е преподавал дисциплините – Теория на инженерния експеримент, Изпитване и изследване на машиностроителните материали, Механика на разрушението и Експлоатационна якост.
Основните области на научната му и преподавателска дейност са: якостни проблеми при високи и ниски температури с приложение в механиката на разрушаване и методи за моделиране и оптимизация на свойствата на материалите.
Автор е на над 60 доклада, 35 статии, 2 монографии, 3 учебника и 3 учебни помагала. Особено популярни сред студентите и преподавателите са книгите му: „Ръководство за лаболаторни упражнения по съпротивление на материалите“, „Теория на инженерния експеримент“ /в съавторство/, „Сборник от задачи по теория на инженерния експеримент“, „Конструкционна якост на материалите“ /в съавторство/ /2013/ и др.
Участвал е в 3 национални и 4 университетски научно-изследователски проекта.