Доц. инж. Иван Александров Ангелов

Роден е на 11 април 1946г. в с.Долни Лом. Средното си образование завършва в ТМТ“Юрий Гагарин“гр.Монтана през 1965г. по специалност „Топла обработка на металите“. От 1966г. е на работа като шлосер-матричар в Телефонния завод в Белоградчик. През 1968-70г. завършва полувисшия ПУС-Габрово със специалност „Заваряване на металите“, а през следващата година е приет за студент във ВМЕИ-Габрово, който завършва през 1975г. със специалност „Механично уредостроене“ и е приет за аспирант към института по специалността „Строителна механика-съпротивление на металите“. През периода 1982-86г. е научен сътрудник. През 1986г. защитава дисертация на тема „Изследване на конструктивната якост на на азотни нисколегирани стомани от типа Г2САФ“ и придобива научната степен „кандидат на техническите науки“-доктор. Работи две години във фирма НИПКИ ТОКС. Преподавателската си дейност започва след спечелен конкурс за главен асистент във ВМЕИ-Габрово по специалността „Материалознание и технология на машиностроителните материали“. През 1990г. става доцент.
Бил е член на Факултетния съвет на Факултет „Машиностроене и уредостроене“/1999-2007/, на Академичния съвет/1999-2007/ и на Факултетната атестационна комисия/2003-2007/ при ТУ-Габрово. След 2007г. е ръководител на катедра
Специализирал е във Филиала по кибернетика на ХТИ-София по направление „Математическо моделиране и оптимизация на технологичните процеси“/1986-1988/.
Преподавал е дисциплините – Теория на инженерния експеримент, Изпитване и изследване на машиностроителните материали, Механика на разрушението и експлоатационна якост.
Основните области на научната му и преподавателска дейност са: якостни проблеми при високи и ниски температури с приложение в механиката на разрушаване и методи за моделиране и оптимизация на свойствата на материалите.
Автор е на 57 доклада, 35 статии, 2 монографии, 3 учебника и 3 учебни помагала. Особено популярни сред студентите и преподавателите са: „Ръководство за лаболаторни упражнения по съпротивление на материалите“, „Теория на инженерния експеримент“, „Сборник от задачи по теория на инженерния експеримент“, „Конструкционна якост на материалите“ и др.
Участвал е в 3 национални и 4 университетски научноизсле-дователски проекта.