Проф. Здравко Петров Георгиев

Доц. д-р Здравко Петров Георгиев е роден на 15 септември 1939 г.  в с. Бела Рада. Основното си образование завършва в родното си село, а средно във Видинската гимназия „Димитър Благоев“. През 1964 г. завършва и висшето си образование във Висшия финансово стопански институт „Д.А.Ценов“ – Свищов. След дипломирането си започва работа като счетоводител в ТКЗС – Видин, а след това като икономист в отдел „Пенсии“ на Окръжен народен съвет – Видин. През 1967 г., след спечелен конкурс, става редовен аспирант в катедра „Застрахователно и социално дело“ на ВФСИ, а през 1969 г. е назначен като редовен асистент към катедрата и е изпратен на специализация в Чехословакия. След завръщането си защитава дисертацията си и му е присъдена научната степен „Кандидат на икономическите науки“ /доктор/. През 1980 г. след конкурс е назначен за доцент и е избран за ръководител на катедра „Социално дело“. През 1987 г. става заместник ректор на института, а през 1989 г. Общото събрание на Стопанска академия „Д.А.Ценов“ го избира за неин ректор. През 1990 г. подава оставката си и до пенсионирането си е доцент и преподавател в катедра „Социално дело“. Пенсионира се през 2004 г., но до 2014 г. продължава преподавателската си дейност както в Стопанската академия, така и в Технически университет, и в Свободен университет – Бургас.

Доц. д-р Здравко Георгиев е автор на редица монографии, учебници, студии, статии, доклади и интервюта по научни и обществено значими теми и проблеми. С особен интерес се ползват учебниците му „Пенсионно и здравно осигуряване. Учебник за дистанционно обучение“ и „Теория за социалното осигуряване“.