Акад.проф.д-р Захари Михайлов Младенов,дбн

Роден на 23 май 1919г. в с.Струин дол, Белоградчишко. Баща му е икономически емигрант и умира през 1942г. в Хондурас. Основно образование получава в гр.Белоградчик, а средно във Видинската гимназия.
От 1939г. е студент във Ветеринарно-медицинския факултет на СУ”Св.Климент Охридски”, който завършва през 1945г. От същата година до 1949г. е асистент в Катедрата по обща патология и патологична анатомия във факултета.
След 1949г. преминава на работа като научен сътрудник в Института по експериментална ветеринарна медицина при БАН. Още през 1950г. е избран за ст.н.с.ІІст., през 1956г. защитава кандидатската си дисертация, а през 1967г. е избран за професор. През 1974г. защитава докторската си дисертация, през 1979г. е избран за чл.кор., а през 1995г. – за академик на БАН.
Специализирал е в СССР(1955), в Германия (1959) и в САЩ(1965-66г.)
Взема активно участие в организирането, ръководенето и развитието на Института по експериментална патология и паразитология първоначално като научен секретар, след това като заместник директор, а от 1967г. до 1989г. и като негов директор. От 1967г. оглавява и Секцията по патоморфология и ултраструктура на института, в която са защитени 7 кандидатски и 4 докторски дисертации.
Публикувал е 106 научни труда, от които 3 монографии. Отпечатал е и 18 научно-популярни статии.
Научните му интереси са предимно из областта на сравнителната патология и физиология на кръвта, и по-специално – сравнителната патология на левкози и тумори, предизвикани от левкомогенни и туморогенни вируси. Видовият диапазон на изследванията му е широк: студенокръвни, птици, бозайници и човек.
Последователно, в продължение на 3 десетилетия, акад.Младенов активно участва и ръководи разработването на едни от най-важните проблеми на съмременната патобиология – проблема за причините, същността и механизмите на възникване на неоплазмите/рака/. Той и сътрудниците му изолират 4 оригинални вирусни щама с много важни свойства, които причиняват различни форми на левкозни и туморни заболявания у птиците. С това науката получава нови възможности за експериментални изследвания в областта на вирусната канцерогенеза. Акад.Младенов изменя и допълва схематаза квалификация на левкозите и придружаващите ги тумори при птиците. С тези си постижения той се изявява като един от водещите учени в областта на сравнителната патология в световен мащаб.
Бил е зам.-председател на ВАК.
Има признати и патентовани 3 изобретения от ИНРА.
Награден е с ордени „Кирил и Методий” І и ІІст., орден „9 септември 1944г.”, два пъти е лауреат на Димитровска награда за наука(1976 и 1980г.), награден е със съвместната награда на БАН и СУ на името на „Акад.Пухлев” за научни постижение(1988г.)
За повече информация виж ДА Видин, Ф-975.